REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 192

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów na Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się nazwę państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów” na „Centrum Informatyki Resortu Finansów”.

§ 2.

Centrum Informatyki Resortu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 60, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW]

Załącznik do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 września 2017 r. (poz. 192)

STATUT
Centrum Informatyki Resortu Finansów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Centrum Informatyki Resortu Finansów, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, zwanego dalej „Ministrem”.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Radom. Centrum prowadzi działalność w Radomiu i Warszawie.

3. Centrum zapewnia usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów.

4. Centrum może, za zgodą Ministra, świadczyć usługi, o których mowa w ust. 3, także dla innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 5.

§ 2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Minister.

§ 3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister.

§ 4. 1. Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest Centrum.

2. Za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Centrum.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5. 1. Do podstawowej działalności Centrum należy:

1) administrowanie i rozwijanie centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów;

2) zarządzanie katalogiem usług infrastruktury teleinformatycznej Centrum;

3) dostarczanie i utrzymywanie usług centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów, na uzgodnionym z Ministerstwem Finansów poziomie;

4) zarządzanie dostępnością, ciągłością i pojemnością usług infrastruktury teleinformatycznej Centrum;

5) zarządzanie bezpieczeństwem centralnej infrastruktury teleinformatycznej we współpracy z komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach bezpieczeństwa i ochrony informacji;

6) monitorowanie centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów, w tym zarządzanie incydentami i problemami;

7) realizacja zamówień publicznych dotyczących utrzymania i rozwoju elementów centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów.

2. Centrum jest zobowiązane do przestrzegania wymagań dotyczących produktów przekazanych Centrum do eksploatacji, związanych z otrzymanym przez Ministra dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

3. Zasady, poziom i szczegółowy zakres świadczenia poszczególnych usług przez Centrum będą uzgadniane z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w zakresie dostarczania usług informatycznych.

4. Zasady, poziom i szczegółowy zakres bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych eksploatowanych przy wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej Centrum będą uzgadniane z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach bezpieczeństwa i ochrony informacji.

5. Zasady i zakres świadczenia usług jednostkom, o których mowa w § 1 ust. 4, określi każdorazowo porozumienie albo umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Centrum i kierownikiem jednostki wnioskującej.

III. ORGANIZACJA CENTRUM

§ 6. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor Centrum, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektor Centrum realizuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

3. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum jego zadania realizuje osoba upoważniona przez Dyrektora Centrum.

4. Strukturę organizacyjną Centrum, tryb pracy i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

5. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 4, zatwierdza Minister.

6. Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują zadania w ramach przyznanych im kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-28
  • Data wejścia w życie: 2017-10-01
  • Data obowiązywania: 2017-10-01
  • Dokument traci ważność: 2021-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA