REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 263

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie stanowisk i funkcji w Ministerstwie Rozwoju związanych z dostępem do informacji niejawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa:

1) wykaz stanowisk i funkcji, związanych z dostępem do informacji niejawnych;

2) tryb i sposób postępowania mającego na celu uzyskanie odpowiednich uprawień do dostępu do informacji niejawnych;

3) zadania związane z prowadzeniem wykazu osób posiadających dostęp do informacji niejawnych.

§ 2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Rozwoju i Finansów;

2) Pełnomocniku ochrony - należy przez to rozumieć Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

4) upoważnieniu - należy przez to rozumieć upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy.

§ 3.
1. W Ministerstwie Rozwoju wyznacza się stanowiska i funkcje, związane z dostępem do informacji niejawnych:

1) o klauzuli "ściśle tajne":

a) Sekretarz Stanu,

b) Dyrektor Generalny,

c) Pełnomocnik ochrony,

d) zastępca Pełnomocnika ochrony, jeżeli jest zatrudniony,

e) kierownik Kancelarii Tajnej,

f) pracownik zastępujący kierownika Kancelarii Tajnej,

g) kierownik Kancelarii Tajnej Międzynarodowej,

h) pracownik zastępujący kierownika Kancelarii Tajnej Międzynarodowej,

i) kierujący oddziałem Kancelarii Tajnej,

j) pracownik zastępujący kierującego oddziałem Kancelarii Tajnej,

k) pracownicy Kancelarii Tajnej, oddziału Kancelarii Tajnej oraz Kancelarii Tajnej Międzynarodowej,

l) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych,

m) pracownik zastępujący Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych,

n) Administrator systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych,

o) pracownik zastępujący Administratora systemów teleinformatycznych służących przetwarzania informacji niejawnych;

2) o klauzuli "tajne":

a) Podsekretarz Stanu,

b) Szef Gabinetu Politycznego Ministra,

c) kierujący komórką organizacyjną,

d) zastępca kierującego komórką organizacyjną, wyznaczony przez kierującego komórką organizacyjną,

e) pracownicy komórki organizacyjnej właściwej do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,

f) pracownicy sekretariatów członków kierownictwa;

3) o klauzuli "poufne":

a) zastępca kierującego komórką organizacyjną, o ile nie został wyznaczony zgodnie z pkt 2 lit. d,

b) pracownicy Kancelarii Głównej,

c) pracownicy sekretariatów komórek organizacyjnych,

d) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowców;

4) o klauzuli "zastrzeżone":

a) pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za ewidencjonowanie, udostępnianie, przekazywanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone",

b) pracownicy zastępujący pracowników, o których mowa w lit. a;

5) Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli "COSMIC TOP SECRET" lub Unii Europejskiej o klauzuli "TRES SECRET UE/EU TOP SECRET": stanowiska i funkcje, o których mowa w pkt 1 lit. a, c, d oraz l-o;

6) stanowiska i funkcje, związane z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli "NATO SECRET" lub Unii Europejskiej o klauzuli "SECRET UE/EU SECRET": stanowiska i funkcje, o których mowa w pkt 1 lit. b, e-k oraz w pkt 2 lit. a-e.

2. Minister może wprowadzać odstępstwa od zasad, o których mowa w ust. 1. Odstępstwo ma charakter indywidualny, dotyczy konkretnie wskazanej osoby.

3. Pełnomocnik ochrony, na wniosek Ministra, przedstawia pisemną opinię w sprawie zasadności wprowadzenia odstępstwa w danym przypadku.

§ 4.
1. Pełnomocnik ochrony, niezwłocznie po zatrudnieniu w Ministerstwie Rozwoju osoby na stanowisku lub powołaniu do pełnienia funkcji, o których mowa w § 3 ust. 1, sprawdza czy osoba ta posiada uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.

2. W przypadku braku odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważnienia lub zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, Pełnomocnik ochrony informuje pisemnie tę osobę o konieczności poddania się procedurze sprawdzającej lub szkoleniu oraz:

1) przedkłada Ministrowi do podpisu projekt wniosku do ABW, o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego - jeżeli jest to osoba zatrudniona na stanowisku lub pełniąca funkcję, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające - jeżeli jest to osoba zatrudniona na stanowisku lub pełniąca funkcję, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3;

3) przedkłada Ministrowi do podpisu projekt upoważnienia - jeżeli jest to osoba zatrudniona na stanowisku lub pełniąca funkcję, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;

4) przeprowadza szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych krajowych, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej i wydaje zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - jeżeli osoba ta nie posiada ważnego zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

§ 5.
1. W przypadku potrzeby umożliwienia dostępu do informacji niejawnych osobom innym, niż zatrudnione na stanowiskach lub pełniące funkcje, o których mowa w § 3, kierujący komórką organizacyjną, w której zatrudniona jest taka osoba, składa, za pośrednictwem Pełnomocnika ochrony, pisemny wniosek do Ministra o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego albo o wydanie upoważnienia.

2. Pełnomocnik ochrony, w zależności od rodzaju klauzuli tajności, której wniosek dotyczy, przedkłada Ministrowi:

1) wniosek wraz z projektem upoważnienia - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone";

2) wniosek wraz z projektem pisemnego polecenia wszczęcia zwykłego postępowania sprawdzającego - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"; po jego zatwierdzeniu przeprowadza postępowanie;

3) wniosek wraz z projektem pisemnego wniosku Ministra do ABW o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne", "ściśle tajne" lub informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli "NATO CONFIDENTIAL" lub "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" albo wyższej.

3. Pełnomocnik ochrony informuje osobę, której dotyczy wniosek, o wydaniu przez Ministra polecenia wszczęcia wobec niej postępowania sprawdzającego albo o wydaniu upoważnienia.

4. W przypadku osób mających wykonywać czynności zlecone, z którymi będzie łączył się dostęp do informacji niejawnych, wniosek składa kierujący komórką organizacyjną, która jest merytorycznie właściwa ze względu na przedmiot tych czynności. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Osoby zatrudnione na stanowiskach lub pełniące funkcje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6, składają do Pełnomocnika ochrony wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 4 ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 4, osoba, której dotyczy wniosek o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, składa do Pełnomocnika ochrony, wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 5 ust. 3.

§ 7.
Pełnomocnik ochrony prowadzi wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy.
§ 8.
Kierujący komórką organizacyjną właściwą do spraw kadr informuje niezwłocznie Pełnomocnika ochrony o powołaniu do pełnienia funkcji albo o odwołaniu z pełnienia funkcji oraz o zatrudnieniu albo zwolnieniu osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w § 3, oraz przekazuje dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy, w tym dane zmienione.
§ 9.
Kierujący komórką organizacyjną właściwą do spraw kadr, na wniosek Pełnomocnika ochrony, przekazuje dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy, dotyczące osób, o których mowa w § 5 ust. 1, w tym dane zmienione.
§ 10.
Kierujący komórką organizacyjną, która jest merytorycznie właściwa ze względu na przedmiot zleconych czynności, informuje niezwłocznie Pełnomocnika ochrony o zawarciu umowy dotyczącej wykonywania czynności zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych, albo o jej wygaśnięciu, oraz przekazuje dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy, w tym dane zmienione.
§ 11.
Kierujący komórką organizacyjną właściwą do spraw kadr przekazuje Pełnomocnikowi ochrony, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy, dotyczące osób zatrudnionych w Ministerstwie, które posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa albo upoważnienie.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-27
  • Data wejścia w życie: 2017-12-28
  • Data obowiązywania: 2017-12-28
  • Dokument traci ważność: 2018-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA