REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 179

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 131), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 72 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 174).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 72 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 174), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 13 września 2018 r. (poz. 179)

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.2)

Załącznik do zarządzenia nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 13 lutego 2012 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWYCH URZĘDÓW GÓRNICZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy okręgowych urzędów górniczych, zwanych dalej "OUG", oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "SUG".

§ 2. OUG oraz SUG, zwane dalej "urzędami górniczymi", działają na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)), zwanej dalej "Pgg";

2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. poz. 456);

3) wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 3. Ustala się następujące symbole literowe urzędów górniczych:

1) OUG w Gdańsku - GDA;

2) OUG w Gliwicach - GLI;

3) OUG w Katowicach - KAT;

4) OUG w Kielcach - KIE;

5) OUG w Krakowie - KRA;

6) OUG w Krośnie - KRO;

7) OUG w Lublinie - LUB;

8) OUG w Poznaniu - POZ;

9) OUG w Rybniku - RYB;

10) OUG w Warszawie - WAR;

11) OUG we Wrocławiu - WRO;

12) SUG - SUG.

§ 4. 1. Osobami kierownictwa urzędu górniczego są: dyrektor urzędu oraz jego zastępca (zastępcy).

1a. Osobą kierownictwa OUG w Rybniku jest również naczelnik Wydziału Transportu Podziemnego.

2. Osobą kierownictwa SUG jest również naczelnik Wydziału Górniczego.

§ 5. (uchylony)3)

§ 6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może upoważnić dyrektora urzędu górniczego do ustalenia, na podstawie art. 167 ust. 10 Pgg, schematu organizacyjnego urzędu górniczego.

Rozdział 2

Okręgowe urzędy górnicze

§ 7. 1. Działalnością OUG kieruje dyrektor OUG przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora OUG.

1a. Działalnością OUG w Rybniku kieruje dyrektor OUG w Rybniku przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora OUG w Rybniku oraz naczelnika Wydziału Transportu Podziemnego.

2. Do obowiązków i uprawnień dyrektora OUG należą w szczególności:

1) realizowanie kierunków i wytycznych działania urzędów górniczych, ustalonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

2) podejmowanie określonych czynności oraz załatwianie spraw poleconych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego lub Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego;

3) przekazywanie do Wyższego Urzędu Górniczego, na żądanie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, informacji będących w ich posiadaniu;

4)4) opracowywanie planów pracy OUG oraz raportów z ich wykonania;

5) sporządzanie sprawozdań według ustalonych zasad;

6) organizowanie pracy OUG stosownie do potrzeb oraz wykonywanych zadań;

7) wytyczanie kierunków pracy OUG w zakresie rozpoznawania problematyki wchodzącej w zakres działania OUG, w tym ustalanie kierunków kontroli;

8) wprowadzanie nowoczesnych form, metod i technik pracy w OUG;

9) uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez OUG;

10) załatwianie lub prowadzenie spraw osobowych w odniesieniu do pracowników OUG, niezastrzeżonych dla Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w tym wykonującego zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu, lub Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym;

10a) wydawanie pracownikom OUG środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także prowadzenie dokumentacji z tym związanej, zgodnie z przepisami określającymi zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym;

11) wydawanie decyzji, postanowień, świadectw stwierdzających kwalifikacje, opinii, poleceń i wytycznych w sprawach objętych zakresem działania OUG;

12) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników OUG, przestrzegania przez nich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.5)), porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;

13) przeprowadzanie kontroli w zakładach górniczych;

14) pełnienie dyżurów pogotowia technicznego;

15) pełnienie funkcji administratora danych osobowych przetwarzanych w OUG;

16) prowadzenie statystyki i odpowiednich ewidencji w zakresie niezbędnym do realizacji nałożonych zadań;

17) przekazywanie dyrektorowi SUG informacji o:

a) decyzjach wydanych na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub 4 Pgg,

b) stwierdzonych nieprawidłowościach

- pozostających w związku z obiektami, maszynami, systemami, urządzeniami, instalacjami, sieciami oraz obiektami budowlanymi zakładu górniczego, będącymi we właściwości rzeczowej dyrektora SUG;

18) organizowanie lub prowadzenie szkoleń pracowników OUG;

19) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej;

19a) prowadzenie spraw związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego;

20) współdziałanie z:

a) terenowymi organami administracji rządowej, w szczególności dyrektorem SUG, oraz organami jednostek samorządu terytorialnego,

b) innymi jednostkami kontroli, w szczególności z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Sanitarną, Policją, Państwową Strażą Pożarną, organami administracji miar oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

c) związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz organizacjami pracodawców;

21) uzgadnianie działalności OUG z działalnością innych jednostek, w szczególności SUG, w sprawach wymagających wzajemnej współpracy;

22) reprezentowanie OUG w sprawach objętych zakresem działania OUG;

23) udzielanie pracownikom OUG pełnomocnictw do reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach określonych w art. 146 ust. 4 Pgg;

24) udzielanie pracownikom OUG upoważnień do wydawania decyzji w imieniu dyrektora OUG;

25) udzielanie pracownikom OUG upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

26) wydawanie pracownikom OUG upoważnień do przeprowadzenia kontroli;

27) rozpatrywanie skarg na pracowników OUG, w przypadku przekazania ich do rozpatrzenia przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, oraz wniosków dotyczących własnych zadań lub własnej działalności, w sposób określony w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. poz. 46), a także prowadzenie rejestru tych skarg i wniosków oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z ich rozpatrywania;

28) rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli dyrektora OUG, oraz prowadzenie ewidencji tych interwencji i listów;

28a) rozpatrywanie petycji, a także wykonywanie, w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), czynności o charakterze ewidencyjnym oraz informacyjnym;

29) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych przez Ministra Energii, a także sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669) oraz aktach wydanych na jej podstawie;

30) wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560);

31) użytkowanie systemu komputerowego oraz administrowanie tym systemem w zakresie ustalonym przez Wyższy Urząd Górniczy;

32) działanie w imieniu:

a) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na podstawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w odniesieniu do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych oraz przeznaczania środków finansowych na poszczególne wydatki, określonych i ujętych w klasyfikacji budżetowej, przekazanych OUG lub SUG na rachunek pomocniczy na nabywanie rzeczy i usług,

b) Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia.

3. Obowiązki i uprawnienia zastępcy (zastępców) dyrektora OUG ustala dyrektor OUG.

4. Do zadań Wydziału Transportu Podziemnego w OUG w Rybniku należą sprawy z zakresu transportu podziemnego, w granicach właściwości rzeczowej i miejscowej OUG w Rybniku.

§ 8. 1. Pracownicy OUG:

1) realizują zadania określone w przepisach prawa:

a) w oparciu o: ustalenia planu pracy OUG, schemat organizacyjny OUG, opisy stanowisk pracy oraz zakresy czynności,

b) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora OUG albo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

2) wykonują inne czynności służbowe polecone przez osoby kierownictwa OUG.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczą w szczególności:

1) przeprowadzania kontroli w zakładach górniczych według ustalonych zasad, a także przygotowywania projektów decyzji lub wydawania decyzji z upoważnienia dyrektora OUG;

2) przeprowadzania analiz dokumentów związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego;

3) przeprowadzania oględzin miejsc niebezpiecznych zdarzeń, wypadków lub zgonów naturalnych, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego, o których mowa w art. 174 ust. 1 Pgg, zwanych dalej "zdarzeniami";

4) ustalania stanu faktycznego i przyczyn zdarzeń;

5) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem akcji ratowniczych w zakładach górniczych;

6) pełnienia dyżurów pogotowia technicznego;

7) reprezentowania Skarbu Państwa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora OUG, w sprawach określonych w art. 146 ust. 4 Pgg;

8) uczestniczenia w czynnościach związanych z przekazywaniem dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego do archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej;

9) udzielania opinii i porad prawnych;

10) opiniowania pod względem prawnym projektów decyzji, projektów postanowień oraz projektów innych aktów wydawanych przez dyrektora OUG;

11) przygotowywania stanowiska OUG w sprawie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektora OUG;

12) reprezentowania OUG, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora OUG lub Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, przed sądami, urzędami i instytucjami;

13) wykonywania czynności związanych z kierowaniem wniosków o ukaranie obwinionych, w odniesieniu do wykroczeń określonych w Pgg;

14) prowadzenia spraw kancelaryjnych i archiwum zakładowego;

15) prowadzenia spraw finansowo-księgowych, w tym bieżącej ewidencji księgowej dochodów budżetowych;

16) prowadzenia rozliczeń finansowych oraz gospodarki kasowej;

17) prowadzenia spraw administracyjno-gospodarczych i transportowych;

18) prowadzenia spraw związanych z planowaniem i dokonywaniem wydatków publicznych dotyczących usług, dostaw lub robót budowlanych;

19) prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych;

20) prowadzenia spraw ewidencyjno-statystycznych.

§ 9. Dyrektor OUG wyznacza pracownika OUG:

1) odpowiedzialnego za redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej OUG;

2) zajmującego się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;

3) wykonującego obowiązki administratora systemu komputerowego funkcjonującego w OUG;

4) (uchylony)

5) do podejmowania działań służących wykonywaniu przez dyrektora OUG zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i sprawuje nad tym pracownikiem bezpośredni nadzór merytoryczny.

Rozdział 3

Specjalistyczny Urząd Górniczy

§ 10. Działalnością SUG kieruje dyrektor SUG przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora SUG oraz naczelnika Wydziału Górniczego.

§ 11. Do zadań Wydziału Górniczego w SUG należą sprawy z zakresu budownictwa górniczego, zagrożeń naturalnych oraz geologii górniczej i miernictwa górniczego, w granicach właściwości rzeczowej SUG.

§ 12. SUG jest obowiązany przekazywać dyrektorowi właściwego miejscowo OUG:

1) projekty planów kontroli;

2) informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub 4 Pgg oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach.

§ 13. Dyrektor SUG jest obowiązany uzgadniać działania SUG z działaniami właściwego miejscowo OUG w sprawach wymagających wzajemnej współpracy.

§ 14. Do SUG stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637 i 1669.

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG z 2010 r. poz. 72 oraz z 2011 r. poz. 3), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2012 r.

3) Przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 72 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 174), które weszło w życie z dniem 7 września 2018 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-13
  • Data wejścia w życie: 2018-09-13
  • Data obowiązywania: 2019-12-04
  • Dokument traci ważność: 2020-03-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA