REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 190

ZARZĄDZENIE NR 23
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 27 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.1)), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 58) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 13:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669),",

b) po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:

„ea) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2),";

2) w § 3 w pkt 1:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,",

b) po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),";

3) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przełożony pracowników AD oraz przełożony pracowników Kancelarii Głównej urzędu sporządzają harmonogram pracy dla pracowników, o których mowa w ust. 2, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został on sporządzony, a następnie niezwłocznie przekazują go pracownikom, zapoznając z nim pracowników, oraz do WKS i służby dyspozytorskiej.";

4) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przełożeni pracowników inspekcyjno-technicznych sporządzają harmonogram pracy, o którym mowa w ust. 1, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został on sporządzony, a następnie niezwłocznie przekazują go pracownikom, zapoznając z nim pracowników, oraz do WKS i służby dyspozytorskiej.";

5) w § 15 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przełożony dyspozytorów sporządza harmonogram pracy, o którym mowa w ust. 1, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został on sporządzony, a następnie niezwłocznie przekazuje go dyspozytorom, zapoznając z nim dyspozytorów, oraz do WKS.

4. Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, może być dokonana w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek dyspozytora lub ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie sporządzania harmonogramu.";

6) w § 32 w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) osób kierownictwa urzędu, osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej w urzędzie oraz doradców Prezesa urzędu,";

7) w § 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Udzielenie pracownikowi urlopu w wymiarze odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy pracownika w danym dniu jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.";

8) w § 45 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osób kierownictwa urzędu, osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej w urzędzie oraz doradców Prezesa urzędu.";

9) w § 66 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 5, za miesiąc jest ustalana w tabeli norm przydziału.";

10) w § 67:

a) uchyla się ust. 2,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku przedterminowego zużycia lub zniszczenia przydzielonych pracownikowi przedmiotów wymienionych w ust. 1 pracownik niezwłocznie zwraca je, w sposób określony w protokole, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w celu dokonania czynności określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.";

11) w § 68 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- pracownik niezwłocznie zwraca dotychczas używane przedmioty w celu dokonania czynności określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, a osoba kierująca komórką jest obowiązana niezwłocznie przydzielić pracownikowi nowe przedmioty.";

12) § 69 otrzymuje brzmienie:

„§ 69. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik niezwłocznie zwraca przydzielone środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze w celu dokonania czynności określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.";

13) po § 69 dodaje się § 69a w brzmieniu:

„§ 69a. Jeżeli pracownik nie wykona obowiązku zwrotu, o którym mowa w § 67 ust. 4, § 68 albo § 69:

1) domniemywa się, że utracił z własnej winy przydzielone mu środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze;

2) osoba kierująca komórką wzywa pracownika do zwrotu przydzielonych mu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.";

14) § 70 otrzymuje brzmienie:

„§ 70. Za pisemną zgodą pracownika pracodawca może potrącić z wynagrodzenia równowartość pieniężną utraconych z winy pracownika przydzielonych mu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, według stanu na dzień zgłoszenia ich utraty przez pracownika albo, w przypadku, o którym mowa w § 69a pkt 2, na dzień wezwania pracownika do ich zwrotu.";

15) w § 74:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) doradcy Prezesa urzędu,",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2a, są obowiązani do potwierdzania obecności w pracy przez złożenie podpisu na liście obecności, znajdującej się w sekretariacie Prezesa urzędu.";

16) uchyla się § 85;

17) po Dziale XIII dodaje się Dział XIIIA w brzmieniu:

„Dział XIIIA

Monitoring

§ 99a. Pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem urzędu lub terenem wokół urzędu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

§ 99b. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

§ 99c. Monitoring może utrwalać wizerunek i zachowanie pracowników oraz innych osób przebywających na terenie urzędu lub terenie wokół urzędu.

§ 99d. Obraz monitoringu jest na bieżąco obserwowany przez służbę ochrony budynku, w którym mieści się siedziba urzędu.

§ 99e. Monitoring rejestruje i przechowuje obraz przez okres nie krótszy niż 30 dni oraz nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.".

§ 2.

1. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi albo samodzielnymi wydziałami w Wyższym Urzędzie Górniczym są obowiązane odebrać od pracowników imienne oświadczenia o zapoznaniu się z treścią zmian w Regulaminie pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, opatrzone datą i podpisem pracownika, przechowuje się w jego komórce organizacyjnej albo samodzielnym wydziale.

3. Osoby zajmujące stanowiska niewchodzące w skład komórek organizacyjnych albo samodzielnych wydziałów w Wyższym Urzędzie Górniczym są obowiązane sporządzić imienne oświadczenia o zapoznaniu się z treścią zmian w Regulaminie pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, opatrzone datą i podpisem pracownika, przekazuje się do komórek organizacyjnych, sprawujących obsługę kancelaryjno-biurową stanowisk, o których mowa w ust. 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2018 r.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego: Justyna Pikiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608 i 1629.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 1000.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-27
  • Data wejścia w życie: 2018-10-15
  • Data obowiązywania: 2018-10-15
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA