REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 191

ZARZĄDZENIE NR 77
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządzenie określa skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób obsługi Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, zwanej dalej "Komisją".

§ 2.

 W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący;

2) dwaj Zastępcy Przewodniczącego;

3) Członkowie.

§ 3.

 1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ustala, na okres nie dłuższy niż 3 lata, skład osobowy Komisji oraz dokonuje zmian składu osobowego Komisji, spośród osób posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie:

1) geodezji górniczej i ochrony terenów górniczych;

2) budownictwa;

3) geomechaniki;

4) geotechniki;

5) geofizyki;

6) hydrologii.

2. Osoby wchodzące w skład Komisji mogą być odwołane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przed upływem okresu, na który ustalono skład osobowy Komisji.

§ 4.

 Do zadań Komisji należy opiniowanie stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego wydobywającego kopaliny ze złóż albo zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności:

1) ocena:

a) programów eksploatacji górniczej,

b) opracowań, projektów oraz innych dokumentów określających rozwiązania stosowane lub przewidziane do stosowania przez przedsiębiorcę albo podmiot prowadzący działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

- w aspekcie ochrony powierzchni;

2) opiniowanie zakresu oraz sposobów profilaktyki górniczej i budowlanej na terenach górniczych;

3) opiniowanie sposobów likwidacji zakładów górniczych lub ich oznaczonych części w aspekcie ochrony powierzchni;

4) opiniowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów po zakończeniu działalności górniczej oraz ocena przydatności tych terenów do zabudowy;

5) inicjowanie prac badawczych związanych z problematyką wpływów działalności górniczej na środowisko oraz obiekty budowlane na terenach górniczych;

6) opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich Norm oraz instrukcji dotyczących zadań, o których mowa w pkt 2-5.

§ 5.

 1. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej "departamentem".

2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wyznacza, spośród osób będących pracownikami departamentu, Sekretarza Komisji oraz przedstawicieli Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji, a także dokonuje zmiany tych osób.

§ 6.

 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisję, zwanym dalej "wnioskiem", mogą wystąpić:

1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;

2) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych lub dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego:

a) w zakresie dotyczącym prawidłowości rozwiązań stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania, o którym mowa w art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

b) w zakresie niewymienionym w lit. a - w uzgodnieniu z departamentem;

3) przedsiębiorcy lub podmioty prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w sprawach:

a) określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

b) niewymienionych w lit. a - w uzgodnieniu z departamentem.

2. Wniosek, po zweryfikowaniu przez departament, jest kierowany do Przewodniczącego Komisji.

3. Do wniosku załącza się materiały, w szczególności program, opracowanie lub projekt, niezbędne do wydania opinii:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b oraz pkt 3 lit. b - w wersji papierowej w jednym egzemplarzu;

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a:

a) w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz

b) w wersji elektronicznej na nośniku danych, w liczbie odpowiadającej liczbie osób wchodzących w skład Komisji.

4. Jeżeli wniosek lub materiały, o których mowa w ust. 3, są niewystarczające dla wydania opinii, Przewodniczący Komisji, za pośrednictwem departamentu, występuje do wnioskodawcy o ich uzupełnienie.

§ 7.

 1. Sprawy należące do zadań Komisji są rozpatrywane na posiedzeniach Komisji, zwanych dalej "posiedzeniami", odbywanych w zależności od potrzeb.

2. W posiedzeniach są obowiązane brać udział wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może usprawiedliwić nieobecność osoby wchodzącej w skład Komisji na posiedzeniu.

4. Do udziału w posiedzeniach Przewodniczący Komisji zaprasza w szczególności przedstawicieli:

1) właściwych organów nadzoru górniczego;

2) przedsiębiorców oraz innych podmiotów, których działalności dotyczy wniosek;

3) jednostek naukowych;

4) jednostek samorządu terytorialnego.

5. Do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji może zapraszać osoby spoza składu Komisji.

§ 8.

 1. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji.

2. Termin, miejsce oraz porządek posiedzenia ustala Przewodniczący Komisji w porozumieniu z departamentem.

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz porządku posiedzenia, a także niezbędne materiały, są przekazywane osobom wchodzącym w skład Komisji oraz osobom zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 9.

 Dla przygotowania projektów opinii lub zebrania materiałów niezbędnych do wydania przez Komisję opinii Przewodniczący Komisji może wyznaczyć grupy robocze spośród osób wchodzących w skład Komisji lub osób spoza składu Komisji, ustalając dla tych grup lub poszczególnych osób zakres, tematykę oraz termin wykonania określonych prac.

§ 10.

 1. Osoba do przygotowania koreferatu do wniosku, zwana dalej "koreferentem", jest wyznaczana spośród osób wchodzących w skład Komisji.

2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może:

1) zdecydować o przygotowaniu kilku koreferatów do jednego wniosku;

2) wyznaczyć koreferenta spoza składu Komisji.

3. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczeniu koreferenta albo koreferentów departamentowi, który przygotowuje, według wzoru opracowanego na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 158), projekt umowy, której przedmiotem jest przygotowanie koreferatu do wniosku.

4. Zawarcie umowy, której przedmiotem jest przygotowanie koreferatu do wniosku, następuje w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni przed terminem posiedzenia, na którym wniosek zostanie rozpatrzony.

§ 11.

 1. Koreferent przedkłada Przewodniczącemu Komisji w dwóch egzemplarzach:

1) koreferat do wniosku,

2) tezy do opinii Komisji

- w terminie do 3 dni roboczych przed terminem posiedzenia, na którym wniosek zostanie rozpatrzony.

2. Przewodniczący Komisji powiadamia departament o przygotowaniu koreferatu do wniosku i przekazuje departamentowi jego jeden egzemplarz.

§ 12.

 1. Komisja wydaje opinię w formie uchwały.

2. Uchwała jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

3. Osoba wchodząca w skład Komisji podlega wyłączeniu od głosowania nad uchwałą, jeżeli pozostaje z przedsiębiorcą albo podmiotem prowadzącym działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w takim stosunku prawnym lub faktycznym, mającym związek z opiniowaną sprawą, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby.

4. Osoba wchodząca w skład Komisji, niezgadzająca się z uchwałą, może zgłosić zdanie odrębne do protokołu z przebiegu posiedzenia, zwanego dalej "protokołem".

5. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Komisji.

6. Sekretarz Komisji przesyła uchwałę, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia:

1) Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego;

2) drogą elektroniczną - osobom wchodzącym w skład Komisji;

3) właściwym organom nadzoru górniczego;

4) przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, których działalności dotyczy uchwała;

5) osobom spoza składu Komisji biorącym udział w posiedzeniu.

§ 13.

 Uchwała nie może zawierać postanowień innych niż służące wyrażeniu opinii Komisji w sprawach, o których mowa w § 4.

§ 14.

 1. Sekretarz Komisji sporządza protokół niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia i przekazuje do akceptacji Przewodniczącemu Komisji.

2. W protokole zamieszcza się opis przebiegu posiedzenia oraz informację o wyłączeniu od głosowania osoby wchodzącej w skład Komisji, o którym mowa w § 12 ust. 3.

3. Sekretarz Komisji przesyła protokół drogą elektroniczną osobom wchodzącym w skład Komisji, które uczestniczyły w posiedzeniu.

4. Zastrzeżenia do treści protokołu są wnoszone pisemnie do Przewodniczącego Komisji przez osoby, o których mowa w ust. 3, i rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu w drodze głosowania. Przepisy § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 15.

 1. Przedstawiciele Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego są uprawnieni do uczestniczenia w posiedzeniach oraz podejmowania czynności zmierzających w szczególności do zapewnienia:

1) prawidłowości przebiegu posiedzeń;

2) zgodności z prawem przedstawianych przez koreferentów tez do opinii Komisji.

2. Przedstawiciele Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, sporządzają notatkę służbową dla Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 16.

 Uprawnienia Przewodniczącego Komisji przysługują wyznaczonemu przez niego Zastępcy Przewodniczącego Komisji w przypadku niemożności wykonywania ich przez Przewodniczącego Komisji.

§ 17.

 1. Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte przepisami zarządzenia, ustala Przewodniczący Komisji.

2. Przewodniczący Komisji powiadamia niezwłocznie przedstawicieli Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o dokonanych ustaleniach.

§ 18.

 1. Sekretarz Komisji sporządza roczne sprawozdanie z działalności Komisji, zwane dalej "sprawozdaniem".

2. Sprawozdanie zawiera w szczególności:

1) określenie liczby posiedzeń oraz uczestnictwa w posiedzeniach osób wchodzących w skład Komisji;

2) wskazanie osób, które przygotowywały koreferaty;

3) określenie poniesionych wydatków publicznych, związanych z pracami Komisji.

3. Załącznikami do sprawozdania są:

1) kopie uchwał;

2) kopie protokołów.

4. Przewodniczący Komisji podpisuje sprawozdanie i za pośrednictwem departamentu przedkłada je Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego do 31 stycznia następnego roku.

§ 19.

 Komisja do spraw Ochrony Powierzchni, działająca na podstawie przepisów zarządzenia nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 148), staje się Komisją do spraw Ochrony Powierzchni w rozumieniu niniejszego zarządzenia.

§ 20.

 Traci moc zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

§ 21.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637 i 1669.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-08
  • Data wejścia w życie: 2018-10-08
  • Data obowiązywania: 2020-01-24
  • Dokument traci ważność: 2020-03-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA