REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 204

ZARZĄDZENIE NR 24
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 5 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 142) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Służbę przygotowawczą organizuje się w zależności od potrzeb.";

2) w § 3:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Ustalenie programu I części teoretycznej może zostać powierzone jednostce szkoleniowej.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Program części teoretycznej realizują pracownicy urzędów górniczych, wyznaczeni przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.

3b. Realizację programu części teoretycznej albo jego niektórych elementów można powierzyć jednostce szkoleniowej.",

c) uchyla się ust. 5;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Egzamin z części teoretycznej służby przygotowawczej, zwany dalej "egzaminem", przeprowadza się w formie testowej.

2. Egzamin obejmuje wiadomości przekazane w trakcie kursu.

3. Egzamin można podzielić na kilka części.

4. Egzamin przygotowuje się w oparciu o pytania przekazane przez pracowników, o których mowa w § 3 ust. 3a, lub jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 3b.

5. Egzamin przygotowuje i przeprowadza WKS.

6. Egzamin przeprowadzany z użyciem narzędzi informatycznych przygotowuje WKS we współpracy z Samodzielnym Wydziałem Informatyzacji w Wyższym Urzędzie Górniczym.

7. Egzamin może zostać, w całości albo w części, przygotowany i przeprowadzony przy użyciu narzędzi opracowanych przez jednostkę szkoleniową.

8. Podstawę zaliczenia egzaminu albo jego określonej części stanowi udzielenie przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej prawidłowych odpowiedzi w wymiarze co najmniej 60%, a w przypadku określonym w ust. 7 - w wymiarze ustalonym dla narzędzia opracowanego przez jednostkę szkoleniową.

9. Na wniosek osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego wyraża zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Przepisy ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.

10. Dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu albo jego określonych części wydaje Naczelnik WKS.

11. W przypadku określonym w ust. 7 dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu albo jego określonych części może wydać jednostka szkoleniowa.";

4) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zaliczenia egzaminu albo jego wszystkich części;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego: Justyna Pikiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-08
  • Data wejścia w życie: 2018-11-05
  • Data obowiązywania: 2018-11-05
  • Dokument traci ważność: 2022-10-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA