REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 212

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 139), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 79 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 202).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 79 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 202), który stanowi:

"§ 2. Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 19 listopada 2018 r. (poz. 212)

ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) oraz art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej organizuje się w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, zwanych dalej "urzędami górniczymi", dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, służbę przygotowawczą.

2.2) Służbę przygotowawczą organizuje się w zależności od potrzeb.

3. Służba przygotowawcza w urzędach górniczych trwa 4 miesiące.

§ 2. Służba przygotowawcza składa się z części:

1) teoretycznej;

2) praktycznej;

3) indywidualnej - mającej charakter fakultatywny.

§ 3. 1. Część teoretyczna jest organizowana w formie kursu i składa się z:

1) I części teoretycznej - podstawy wiedzy o państwie i prawie, w tym o funkcjonowaniu administracji publicznej;

2) II części teoretycznej - organizacja i funkcjonowanie urzędów górniczych.

2. Program części teoretycznej ustala Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Wyższego Urzędu Górniczego, zwanym dalej "Dyrektorem Generalnym".

2a.3) Ustalenie programu I części teoretycznej może zostać powierzone jednostce szkoleniowej.

3. Część teoretyczną organizuje Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej "WKS", łącznie z organizowaną częścią teoretyczną dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, zatrudnionych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

3a.4) Program części teoretycznej realizują pracownicy urzędów górniczych, wyznaczeni przez Dyrektora Generalnego.

3b.4) Realizację programu części teoretycznej albo jego niektórych elementów można powierzyć jednostce szkoleniowej.

4. (uchylony)

5. (uchylony)5)

§ 4. 1. Część praktyczna obejmuje realizację programu mającego na celu przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

2. Program, zakres oraz sposób przeprowadzenia części praktycznej określa dyrektor urzędu górniczego na wniosek bezpośredniego przełożonego.

§ 5. 1. O realizacji części indywidualnej rozstrzyga dyrektor urzędu górniczego.

2. Część indywidualna obejmuje realizację programu, wykraczającego poza program części teoretycznej oraz części praktycznej, ściśle powiązanego z zadaniami wykonywanymi na danym stanowisku przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej.

3. Program, zakres, sposób przeprowadzenia oraz warunki zaliczenia części indywidualnej ustala bezpośredni przełożony, a zatwierdza dyrektor urzędu górniczego.

§ 6. 1. Opiekuna osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej wyznacza dyrektor urzędu górniczego. 2. Do zadań opiekuna należy:

1) zapoznanie osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej z zadaniami urzędów górniczych oraz specyfiką pracy w administracji rządowej;

2) wspomaganie osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej w wykonywaniu bieżących obowiązków oraz wspieranie jej w rozwijaniu kompetencji i zaangażowaniu w wykonywane obowiązki, jak również utrwaleniu pierwszych doświadczeń tej osoby przez:

a) obserwację,

b) udzielanie informacji zwrotnych,

c) trenowanie nowych zachowań;

3) realizowanie programu części praktycznej oraz części indywidualnej służby przygotowawczej;

4) sporządzenie opinii wraz z informacją dotyczącą stopnia realizacji służby przygotowawczej.

§ 7.6) 1. Egzamin z części teoretycznej służby przygotowawczej, zwany dalej "egzaminem", przeprowadza się w formie testowej.

2. Egzamin obejmuje wiadomości przekazane w trakcie kursu.

3. Egzamin można podzielić na kilka części.

4. Egzamin przygotowuje się w oparciu o pytania przekazane przez pracowników, o których mowa w § 3 ust. 3a, lub jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 3b.

5. Egzamin przygotowuje i przeprowadza WKS.

6. Egzamin przeprowadzany z użyciem narzędzi informatycznych przygotowuje WKS we współpracy z Samodzielnym Wydziałem Informatyzacji w Wyższym Urzędzie Górniczym.

7. Egzamin może zostać, w całości albo w części, przygotowany i przeprowadzony przy użyciu narzędzi opracowanych przez jednostkę szkoleniową.

8. Podstawę zaliczenia egzaminu albo jego określonej części stanowi udzielenie przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej prawidłowych odpowiedzi w wymiarze co najmniej 60%, a w przypadku określonym w ust. 7 - w wymiarze ustalonym dla narzędzia opracowanego przez jednostkę szkoleniową.

9. Na wniosek osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej dyrektor urzędu górniczego, w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym, wyraża zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Przepisy ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.

10. Dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu albo jego określonych części wydaje Naczelnik WKS.

11. W przypadku określonym w ust. 7 dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu albo jego określonych części może wydać jednostka szkoleniowa.

§ 8. Warunkiem zaliczenia części praktycznej służby przygotowawczej jest pozytywna opinia, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 4.

§ 9. Zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej wydaje dyrektor urzędu górniczego na podstawie:

1)7) zaliczenia egzaminu albo jego wszystkich części;

2) pozytywnej opinii, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 4;

3) zaliczenia części indywidualnej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.8)

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637 i 1669.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 79 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 202), które weszło w życie z dniem 5 listopada 2018 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG z 2011 r. poz. 50), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-20
  • Data wejścia w życie: 2018-11-20
  • Data obowiązywania: 2021-07-29
  • Dokument traci ważność: 2022-10-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA