Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 36
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) oraz art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 212) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 3 wyrazy "Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej "WKS"," zastępuje się wyrazami "Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwane dalej "BBF",";

2) w § 7:

a) w ust. 5 wyraz "WKS" zastępuje się wyrazem "BBF",

b) w ust. 6 wyrazy "WKS we współpracy z Samodzielnym Wydziałem Informatyzacji" zastępuje się wyrazami "BBF we współpracy z Departamentem Energomechanicznym",

c) w ust. 10 wyrazy "Naczelnik WKS" zastępuje się wyrazami "dyrektor BBF".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Metryka

Dzienniki Urzędowe