REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 52

ZARZĄDZENIE NR 5
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa tryb realizacji niektórych przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.1)) w odniesieniu do składników rzeczowych majątku ruchomego, z wyjątkiem sprzętu komputerowego oraz nośników oprogramowania, nabytych przez Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej „WUG”, lub powierzonych WUG, które:

1) zostały ujęte w ewidencjach albo kartotekach prowadzonych w okręgowym urzędzie górniczym albo Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, zwanych dalej „urzędami górniczymi”, albo Biurze Budżetowo-Finansowym w WUG, zwanym dalej „BBF”, oraz

2) są użytkowane w urzędach górniczych

– zwanych dalej „składnikami”.

§ 2.

1. Komisja do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, zwana dalej „komisją”, jest powoływana w urzędzie górniczym przez Dyrektora Generalnego WUG, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”.

2. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie.

3. Sprawy należące do właściwości komisji są rozpatrywane:

1) na posiedzeniach, których terminy, w zależności od potrzeb, wyznacza przewodniczący komisji;

2) w trybie uproszczonym.

4. Do udziału w posiedzeniach przewodniczący komisji może zapraszać osoby spoza składu komisji.

5. O skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie uproszczonym rozstrzyga Dyrektor Generalny na wniosek dyrektora urzędu górniczego.

6. W przypadku rozpatrywania sprawy w trybie uproszczonym zadania komisji są wykonywane w składzie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

§ 3.

Komisja:

1) dokonuje oceny przydatności składników do dalszego użytkowania, w przypadku stwierdzenia w toku bieżącej działalności WUG albo w trakcie inwentaryzacji, że składniki są zbędne albo zużyte w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

2) dokonuje weryfikacji ustalenia wartości poszczególnych składników objętych oceną przydatności do dalszego użytkowania;

3) sporządza protokół z przeprowadzonej oceny przydatności składników do dalszego użytkowania oraz załączany do niego wykaz zużytych lub zbędnych składników, z propozycją sposobu ich zagospodarowania.

§ 4.

Ocena oraz weryfikacja, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, są dokonywane łącznie, na podstawie wykazu sporządzonego przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora urzędu górniczego.

§ 5.

Protokół oraz wykaz, o których mowa w § 3 pkt 3, są zatwierdzane przez dyrektora urzędu górniczego oraz przez Dyrektora Generalnego albo osobę upoważnioną przez Dyrektora Generalnego.

§ 6.

Jeżeli wartość zbędnego lub zużytego składnika przekracza 1200 zł, Biuro Komunikacji Społecznej w WUG, na wniosek komisji, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej WUG informację o tych składnikach oraz o sposobie ich zagospodarowania, określonym w zatwierdzonym protokole, o którym mowa w § 3 pkt 3.

§ 7.

Składniki, które komisja zakwalifikowała do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania albo darowizny, przekazuje się do komórki organizacyjnej albo samodzielnego wydziału w WUG, właściwych dla danego składnika.

§ 8.

Komisja sporządza, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

1) protokół potwierdzający sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie albo darowiznę składników;

2) protokół z czynności zniszczenia zbędnych lub zużytych składników, dokonywanej w przypadku, gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna.

§ 9.

1. Komisja przekazuje niezwłocznie po jednym egzemplarzu protokołów, o których mowa w § 8, do dyrektora urzędu górniczego oraz BBF.

2. Jeżeli właściwa dla danego składnika ewidencja albo kartoteka jest prowadzona w urzędzie górniczym, dyrektor urzędu górniczego przekazuje protokoły, o których mowa w § 8, do osób odpowiedzialnych za prowadzenie w urzędzie górniczym tej ewidencji albo kartoteki.

3. Na podstawie informacji zamieszczonych w otrzymanych protokołach, osoby odpowiedzialne, o których mowa w ust. 2, albo BBF, według właściwości, dokonują aktualizacji właściwych ewidencji albo kartotek.

§ 10.

Wzory formularzy, na których sporządza się:

1) protokoły, o których mowa w § 3 pkt 3 oraz § 8,

2) wykazy, o których mowa w § 3 pkt 3 oraz § 4

– są opracowywane przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze w WUG, akceptowane przez Dyrektora Generalnego, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.

§ 11.

Komisje do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, działające na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 14, stają się komisjami do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, działającymi na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 12.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 13.

Wzory formularzy, o których mowa w przepisach zarządzenia wymienionego w § 14, mogą być stosowane do czasu umieszczenia wzorów formularzy, o których mowa w § 10, w extranecie urzędów górniczych.

§ 14.

Traci moc zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 184).

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego: Krystyna Samek-Skwara

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447, 492, 730 i 823.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA