REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 81

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA"

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" (Dz. Urz. WUG poz. 21), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzją nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 września 2019 r. zmieniającą decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" (Dz. Urz. WUG poz. 73).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity decyzji nie obejmuje § 2 decyzji nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 września 2019 r. zmieniającej decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" (Dz. Urz. WUG poz. 73), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Decyzja Nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA”]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 listopada 2019 r. (poz. 81)

DECYZJA NR 4
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA"

Na podstawie § 2 ust. 5 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Energii z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 5), postanawia się, co następuje:

§ 1. Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA", utworzony decyzją nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 15), staje się Komitetem organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" w rozumieniu niniejszej decyzji, zwanym dalej "Komitetem".

§ 2. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący: Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego;

2) Zastępca Przewodniczącego: Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej;

3) Członkowie:

a) Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego,

b) Naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego,

c) Naczelnik Samodzielnego Wydziału Informatyzacji,

d) Rzecznik Prasowy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

e) pracownicy:

- Departamentu Prawnego,

- Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem,

- Biura Administracyjno-Gospodarczego,

- Biura Komunikacji Społecznej,

- Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia;

4)1)  Sekretarz: pracownik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e oraz pkt 4, są wyznaczani przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w porozumieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

3. W przypadku nieobecności osoby wchodzącej w skład Komitetu, w pracach Komitetu uczestniczy osoba ją zastępująca.

4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu innych pracowników urzędów górniczych.

§ 3. Zadaniem Komitetu jest organizowanie w latach 2019-2022 uroczystości "DNIA GÓRNIKA", w terminach ustalanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 4. 1. Komitet działa kolegialnie.

2. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Komitet wyznacza ze swojego grona osoby odpowiedzialne za dokonanie poszczególnych czynności objętych zakresem zadania Komitetu.

§ 5. 1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komitetu może być zwołane na umotywowany wniosek Zastępcy Przewodniczącego albo Członka.

§ 6. Przewodniczący informuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o pracach Komitetu.

§ 7. Komórki organizacyjne, samodzielne wydziały i samodzielne stanowiska oraz okręgowe urzędy górnicze i Specjalistyczny Urząd Górniczy udzielają Komitetowi wszelkiej pomocy niezbędnej w jego pracach.

§ 8.2)  Obsługę Komitetu sprawuje Samodzielny Wydział Organizacyjny.

§ 9. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.3)

 

1)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 decyzji nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 września 2019 r. zmieniającej decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" (Dz. Urz. WUG poz. 73), która weszła w życie z dniem 2 października 2019 r.

2)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 decyzji, o której mowa w odnośniku 1.

3)  Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA", która traci moc z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-08
  • Data wejścia w życie: 2019-11-08
  • Data obowiązywania: 2019-11-08
  • Dokument traci ważność: 2021-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA