Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 98), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) decyzją nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 69);

2) decyzją nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 86);

3) decyzją nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 1).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 decyzji nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 69), który stanowi:

„§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 decyzji nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 86), który stanowi:

„§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 decyzji nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 1), który stanowi:

„§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Decyzja Nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. (poz. 11)

DECYZJA NR 7
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 69) postanawia się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący skład osobowy Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie:

1) Przewodniczący:

Bronisław Barchański
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Andrzej Pakura
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

3) Sekretarz:

Remigiusz Małocha
TAURON Wydobycie S.A.;

4)1) Członkowie:

a) Jacek Adamiak
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

b) (uchylona)2)

c) Zbigniew Burtan
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

d) Adam Chyliński KGHM Polska Miedź S.A.,

e) Monika Gazda
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr sp. z o.o.,

f) Paweł Habryka
Kuratorium Oświaty w Katowicach,

g) Beata Jaśkiewicz
Jastrzębska Spółka Węglowa S. A.,

h) (uchylona)3)

i) Andrzej Katulski
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

j) Grzegorz Ochman
Polska Grupa Górnicza S.A.,

k) Henryk Paszcza
Jaworzno,

l) Grzegorz Piątek
CEMEX Polska sp. z o.o.,

m) Wiesław Piecha
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

n) Patrycjusz Polak
Jastrzębska Spółka Węglowa S. A.,

na)4) Miranda Ptak
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

o) Andrzej Sączek
Polska Grupa Górnicza S.A.,

p) Zbigniew Schinohl
Jastrzębska Spółka Węglowa S. A.,

pa)5) Krzysztof Słowik
Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce,

q) Dariusz Szweda
Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.,

r) Rafał Wiśniowski
Węglokoks Kraj sp. z o.o.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 decyzji nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 69), która weszła w życie z dniem 25 września 2019 r.

2) Przez § 1 pkt 1 decyzji nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 1), która weszła w życie z dniem 10 stycznia 2020 r.

3) Przez § 1 pkt 1 decyzji nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 86), która weszła w życie z dniem 29 listopada 2019 r.

4) Dodana przez § 1 pkt 2 decyzji, o której mowa w odnośniku 2.

5) Dodana przez § 1 pkt 2 decyzji, o której mowa w odnośniku 3.

Dzienniki Urzędowe