Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 4
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 22 czerwca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 69 oraz z 2020 r. poz. 53) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 11 i 40 oraz z 2021 r. poz. 1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Członkowie:

a) Jacek Adamiak
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

b) Zbigniew Burtan
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

c) Adam Chyliński
KGHM Polska Miedź S.A.,

d) Monika Gazda
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr sp. z o.o.,

e) Paweł Habryka
Kuratorium Oświaty w Katowicach,

f) Beata Jaśkiewicz
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

g) Andrzej Katulski
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

h) Jerzy Łachmanek
ORLEN Upstream sp. z o.o.,

i) Łukasz Machniak
Polski Związek Producentów Kruszyw,

j) Grzegorz Ochman
Polska Grupa Górnicza S.A.,

k) Henryk Paszcza
Jaworzno,

l) Artur Pelczar
Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

m) Grzegorz Piątek
CEMEX Polska sp. z o.o.,

n) Wiesław Piecha
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

o) Patrycjusz Polak
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

p) Miranda Ptak
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

q) Andrzej Sączek
Polska Grupa Górnicza S.A.,

r) Zbigniew Schinohl
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

s) Krzysztof Słowik
Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce,

t) Dariusz Szweda
Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-22
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23

Dzienniki Urzędowe