Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 26
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju (Dz. Urz. WUG poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Projekt planu jest sporządzany przez Samodzielny Wydział Organizacyjny w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej "WO", w porozumieniu z urzędami górniczymi oraz komórkami organizacyjnymi i stanowiskami niewchodzącymi w skład komórek organizacyjnych w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG".";

2) w § 5 w ust. 1 wyrazy "Biura Budżetowo-Finansowego" zastępuje się wyrazami "Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe