Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 12
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 141) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) "dyrektorze do spraw kadr" - rozumie się przez to dyrektora Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia w WUG;

2) "dyrektorze komórki" - rozumie się przez to dyrektora komórki organizacyjnej albo naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG;",

b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) "komórce" - rozumie się przez to komórkę organizacyjną albo Samodzielny Wydział Organizacyjny w WUG;

6) "komórce kadrowej" - rozumie się przez to Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w WUG;";

2) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dyrektora do spraw kadr, w zakresie:

a) celowości wszczęcia naboru,

b) propozycji przedziału wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w powiązaniu z wynikami wartościowania opisu stanowiska;",

b) uchyla się pkt 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.


Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-29
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe