Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 14
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "samodzielnego wydziału" zastępuje się wyrazami "Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w urzędzie",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wniosek o awans lub podwyżkę jest opiniowany przez Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w urzędzie, zwane dalej "BBF", w zakresie:

1) spełniania przesłanek określonych w § 7 lub § 8;

2) posiadanych środków na wynagrodzenia.";

2) w § 14 w ust. 3 wyrazy "Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w urzędzie, Biuro Budżetowo-Finansowe w urzędzie," zastępuje się wyrazami "BBF i";

3) w § 15 w ust. 4 wyrazy "Biuro Budżetowo-Finansowe w urzędzie" zastępuje się wyrazem "BBF";

4) w § 18:

a) w ust. 5:

- wyrazy "samodzielnych wydziałów" zastępuje się wyrazami "Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w urzędzie",

- wyraz "wydziałach" zastępuje się wyrazami "tym wydziale",

b) w ust. 14 wyrazy "Biura Budżetowo-Finansowego w urzędzie" zastępuje się wyrazem "BBF";

5) w § 22 w części wspólnej wyrazy "Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w urzędzie" zastępuje się wyrazem "BBF".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Metryka

Dzienniki Urzędowe