Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 17
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 114) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 6 w pkt 2 wyrazy "Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym" zastępuje się wyrazami "Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanego dalej "BBF",";

2) w § 4 w ust. 3 wyrazy "Biuro Budżetowo-Finansowe w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwane dalej "BBF"" zastępuje się wyrazem "BBF".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.


Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Dzienniki Urzędowe