Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 20
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 34), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 wyrazy "Biurze Budżetowo-Finansowym" zastępuje się wyrazami "Biurze Budżetowo-Finansowym, Kadr i Szkolenia";

2) w § 7 wyrazy "samodzielnego wydziału" zastępuje się wyrazami "Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego: Krystyna Samek-Skwara

Dzienniki Urzędowe