Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 35
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) oraz art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) "dyrektorze do spraw kadr" - rozumie się przez to dyrektora Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) "komórce kadrowej" - rozumie się przez to Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym;";

2) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dyrektora do spraw kadr, w zakresie:

a) celowości wszczęcia naboru,

b) propozycji przedziału wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w powiązaniu z wynikami wartościowania opisu stanowiska;",

b) uchyla się pkt 2;

3) w § 8:

a) w pkt 2:

- po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) określa kod klasyfikacji zadaniowej, zgodnie z klasyfikacją kosztów działalności WUG w układzie zadaniowym,",

- w lit. d uchyla się tiret pierwsze,

b) uchyla się pkt 3;

4) w § 11 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pracownik innego urzędu górniczego, właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej w WUG, Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG albo samodzielnego stanowiska w WUG, po uzgodnieniu z dyrektorem tego urzędu, dyrektorem tej komórki, naczelnikiem tego wydziału albo osobą wykonującą czynności w ramach tego stanowiska, jeżeli w urzędzie górniczym nie ma osoby o specjalności, której dotyczy nabór.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Dzienniki Urzędowe