Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 37
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) oraz art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wniosek o awans lub podwyżkę jest opiniowany przez Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w WUG, zwane dalej "BBF", w zakresie:

1) spełniania przesłanek określonych w § 7 lub § 8;

2) posiadanych środków na wynagrodzenia.";

2) w § 14 w ust. 3 wyrazy "Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w WUG, Biuro Budżetowo-Finansowe w WUG", zastępuje się wyrazami "BBF i";

3) w § 15 w ust. 4 wyrazy "Biuro Budżetowo-Finansowe w WUG" zastępuje się wyrazem "BBF";

4) w § 18 w ust. 11 wyrazy "Biura Budżetowo-Finansowego w WUG" zastępuje się wyrazem "BBF";

5) w § 22 w części wspólnej wyrazy "Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w WUG" zastępuje się wyrazem "BBF".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Dzienniki Urzędowe