REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 178

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 55), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 października 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 87);

2) zarządzeniem nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 9);

3) zarządzeniem nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 28);

4) zarządzeniem nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 64).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 87), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.";

2) § 2 zarządzenia nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 9), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.";

3) § 2 zarządzenia nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 28), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.";

4) § 2 zarządzenia nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 64), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 13 września 2018 r. (poz. 178)

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) oraz art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień, zwany dalej "systemem", wprowadzony w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, zwanych dalej "urzędami", zarządzeniem nr 73 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG z 2011 r. poz. 9 i 61), funkcjonuje na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia.

§ 2. System obejmuje członków korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w urzędach, zwanych dalej "pracownikami".

§ 3. 1. System obejmuje procedury:

1) uzyskiwania przez pracowników awansu;

2) podwyższania pracownikom wynagrodzenia zasadniczego, niezwiązanego z awansem, zwanego dalej "podwyżką";

3) przyznawania pracownikom dodatku zadaniowego;

4) przyznawania pracownikom nagród:

a) okresowych,

b) specjalnych;

5) przyznawania pracownikom wyróżnień, niewymienionych w Regulaminie pracy urzędów;

6) występowania do odpowiedniego organu o nadanie pracownikom wyróżnień.

2. System nie obejmuje procedur:

1) ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 1031-1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2));

2) aktualizacji opisów stanowisk pracy, o których mowa w zarządzeniu nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. poz. 61 oraz z 2015 r. poz. 724).

§ 4. Realizując procedury, o których mowa w § 3 ust. 1, uwzględnia się:

1) możliwości finansowe Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG";

2) zaistnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej.

§ 5.3) Ustala się następujący rozkład przedziałów punktowych oraz odpowiadające temu rozkładowi przedziały mnożników wynagrodzenia zasadniczego:

Grupa

Przedział punktowy

Minimum przedziału mnożnikowego

Średnia przedziału mnożnikowego

Maksimum przedziału mnożnikowego

I

0-100

1,00

1,20

1,40

II

101-150

1,10

1,40

1,70

III

151-200

1,30

1,70

2,10

IV

201-250

1,50

2,00

2,50

V

251-300

1,70

2,35

3,00

VI

301-350

2,00

2,80

3,60

VII

351-400

2,50

3,40

4,30

VIII

401 i więcej

3,30

-

-

 

Rozdział 2

Awans i podwyżka

§ 6.4) Awans polega na powierzeniu pracownikowi stanowiska pracy należącego do wyższej grupy stanowisk pracy, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 807), w ramach urzędu lub stanowiska wyżej zwartościowanego.

§ 7. 1. Przesłankami awansu są:

1) zatrudnienie na czas nieokreślony;

2) uzyskanie w urzędzie górniczym ostatniej oceny okresowej na jednym z 3 najwyższych poziomów przewidzianych w skali ocen lub pozytywnej pierwszej oceny;

3) spełnianie niezbędnych kryteriów zamieszczonych w opisie stanowiska pracy w zakresie wymaganych kompetencji oraz doświadczenia zawodowego;

4) pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego;

5) potrzeby organizacyjne urzędu.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wniosek o awans został złożony łącznie z wnioskiem o zatrudnienie pracownika na podstawie kolejnej umowy o pracę.

§ 8. 1. Przesłankami otrzymania podwyżki są:

1)5) okres zatrudnienia w urzędach górniczych wynoszący co najmniej 6 miesięcy;

2) (uchylony)6)

3) wzrost efektywności i jakości pracy świadczonej przez pracownika, potwierdzony pozytywną opinią bezpośredniego przełożonego, lub stałe zwiększenie ilości faktycznie świadczonej pracy.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wniosek o podwyżkę został złożony łącznie z wnioskiem o zatrudnienie pracownika na podstawie kolejnej umowy o pracę.

§ 9. Ustalając wysokość podwyżki, uwzględnia się przedział punktowy ustalony w § 5, w którym w wyniku wartościowania znalazło się stanowisko pracy, które zostanie powierzone pracownikowi albo jest zajmowane przez pracownika.

§ 10. 1. Z wnioskiem o awans lub podwyżkę występuje do Prezesa WUG dyrektor urzędu.

2. Z wnioskiem o awans lub podwyżkę może wystąpić do Prezesa WUG, za pośrednictwem dyrektora urzędu, również bezpośredni przełożony.

3. Spełnienie przesłanek awansu lub podwyżki nie może nastąpić później niż w dniu składania wniosku.

4. Do wniosku o awans załącza się kopię opisu stanowiska pracy.

5. Wniosek o awans lub podwyżkę jest opiniowany przez:

1)7) Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w WUG, w zakresie spełniania przesłanek określonych w § 7 lub § 8;

2) Biuro Budżetowo-Finansowe w WUG, w zakresie posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 11. 1. Wnioski złożone w terminie do 30 kwietnia są rozpatrywane w maju, a wnioski złożone w terminie do 31 października są rozpatrywane w listopadzie.

2. W przypadku spełniania przez pracownika przesłanek określonych w § 7 ust. 1 pkt 3 i 5 albo § 8 ust. 1 pkt 3, Prezes WUG może w każdym czasie dokonać awansu lub przyznać podwyżkę z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora urzędu.

3. Wniosek o awans albo podwyżkę może być rozpatrzony także łącznie z wnioskiem o zatrudnienie pracownika na podstawie kolejnej umowy o pracę.

§ 12. Realizacja wniosków o awans lub podwyżkę następuje po ich akceptacji przez Prezesa WUG.

Rozdział 3

Dodatek zadaniowy

§ 13. 1. Dodatek zadaniowy może zostać przyznany w przypadku:

1)8) wykonywania przez pracownika zadań w zastępstwie pracownika nieobecnego z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu pracownika - ojca wychowującego dziecko, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, urlopu bezpłatnego, świadczenia rehabilitacyjnego lub oddelegowania na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza urzędem;

2) wykonywania dodatkowych zadań w związku z wakatem na stanowisku;

3) powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań, niewynikających z opisu stanowiska pracy lub zakresu czynności, w szczególności w związku z udziałem w pracach zespołów lub komisji powoływanych przez dyrektora urzędu lub Prezesa WUG.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 dodatek zadaniowy może zostać przyznany do czasu obsadzenia tego stanowiska, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu zgody na wszczęcie naboru.

3. Dodatków zadaniowych nie przyznaje się w związku z pełnieniem funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego urzędów albo Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego urzędów, za udział w pracach Komisji dyscyplinarnej dla urzędów oraz za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla stwierdzenia kwalifikacji.

§ 14. 1. Dodatek zadaniowy jest przyznawany:

1) na wniosek:

a) dyrektora urzędu,

b) bezpośredniego przełożonego, skierowany za pośrednictwem dyrektora urzędu,

c) Wiceprezesa WUG,

d) przewodniczącego lub koordynatora prac zespołu lub komisji;

2) z inicjatywy Prezesa WUG.

2. We wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego zamieszcza się szczegółowe informacje na temat dodatkowych zadań, które zamierza się powierzyć pracownikowi lub które pracownik wykonywał.

3.7) Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego jest opiniowany przez Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w WUG, Biuro Budżetowo-Finansowe w WUG, właściwego Wiceprezesa WUG oraz podlega akceptacji Prezesa WUG.

4. W przypadku powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań w zastępstwie pracownika nieobecnego z powodów wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 1 wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego może zostać złożony najwcześniej po 14 dniach nieprzerwanej nieobecności pracownika.

§ 15. 1. Przyznanie dodatku zadaniowego następuje w przypadkach określonych w art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej na okres nieprzekraczający 1 roku.

2. Dodatek zadaniowy jest wypłacany za:

1) wykonane zadanie jednorazowo z dołu lub

2) okresowo, łącznie z wynagrodzeniem za pracę.

3. W przypadku nieobecności pracownika uniemożliwiającej realizację zadań, których dotyczy dodatek, wnioskodawca, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, występuje do Prezesa WUG o stałe lub czasowe cofnięcie dodatku oraz przyznanie go innej osobie.

4. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 4, wnioskodawca, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, informuje Biuro Budżetowo-Finansowe w WUG o powrocie do pracy pracownika zastępowanego.

§ 16. Realizacja wniosków o przyznanie dodatku zadaniowego następuje po ich akceptacji przez Prezesa WUG.

Rozdział 4

Nagrody

§ 17. 1. Nagroda jest świadczeniem o charakterze uznaniowym.

2. Przyznawanie oraz wypłacanie nagród jest uzależnione od posiadanych przez WUG środków na wynagrodzenia.

§ 18. 1. Nagroda okresowa jest przyznawana pracownikom w zależności od osiąganych przez nich efektów pracy oraz innych osiągnięć w pracy zawodowej, w szczególności stanowiących realizację zadań w ramach celów operacyjnych związanych ze strategią działania urzędów górniczych.

2. Nagrody okresowej nie przyznaje się za realizację zadań, w związku z powierzeniem których przyznano pracownikowi dodatek zadaniowy.

3. W przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków członka korpusu służby cywilnej, pracownik ten może zostać pozbawiony prawa do nagrody okresowej, pomimo spełnienia przesłanki określonej w ust. 1.

4. Przyznając nagrodę okresową, uwzględnia się okresy nieobecności pracownika w pracy, z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego oraz czasu wolnego przysługującego za pracę w godzinach nadliczbowych.

5. Pula środków przeznaczonych na nagrody okresowe dla poszczególnych urzędów jest określana przez Prezesa WUG, w porozumieniu z Wiceprezesami WUG, z uwzględnieniem liczby obsadzonych etatów w tych urzędach.

6. Wysokość nagród okresowych przyznanych poszczególnym pracownikom różnicuje się i uzależnia od poziomu realizacji przesłanki określonej w ust. 1, związanej z ilością, jakością lub złożonością wykonanej pracy, oraz samodzielności i zaangażowania pracownika.

7. Propozycje podziału nagród okresowych dla pracowników są opracowywane przez bezpośrednich przełożonych oraz przedkładane Prezesowi WUG przez dyrektora urzędu; propozycje te są przedstawiane w formie zbiorczego wniosku.

8. (uchylony)9)

9.10) Nagrody okresowe są przyznawane, co do zasady, w kwietniu, lipcu, październiku i grudniu.

10. Decyzję dotyczącą wypłaty nagród okresowych oraz ich wysokości podejmuje Prezes WUG.

11. Dyrektor Biura Budżetowo-Finansowego w WUG informuje dyrektora urzędu o wysokości przyznanych nagród okresowych oraz o zmianach przesłanek przyznania tych nagród.

12. Dyrektor urzędu jest odpowiedzialny za poinformowanie pracownika o wysokości przyznanej nagrody okresowej albo o nieprzyznaniu tej nagrody oraz o przesłankach każdego z tych rozstrzygnięć.

§ 19. 1.11) Nagrody specjalne są przyznawane pracownikom, którzy podnieśli swoje kwalifikacje, kończąc studia podyplomowe, uzyskując licencjat, tytuł inżyniera lub magistra, tytuł zawodowy w zawodzie prawniczym, status urzędnika służby cywilnej, tytuł lub stopień naukowy oraz za inne szczególne osiągnięcia.

2. Nagrodę specjalną przyznaje się:

1) z inicjatywy Prezesa WUG;

2) na wniosek Wiceprezesa WUG;

3) na wniosek dyrektora urzędu;

4) na wniosek bezpośredniego przełożonego, skierowany za pośrednictwem dyrektora urzędu.

3. Nagroda specjalna może zostać przyznana w trakcie całego roku kalendarzowego, bez względu na długość stażu pracy pracownika w urzędach górniczych.

4. Pracownikom, którzy uzyskali tytuł lub stopień naukowy lub status urzędnika służby cywilnej, przyznaje się nagrodę specjalną w wysokości do 1000 zł.

5. Pracownikom, którzy ukończyli studia podyplomowe, uzyskali licencjat, tytuł inżyniera lub magistra lub tytuł zawodowy w zawodzie prawniczym, przyznaje się nagrodę specjalną w wysokości do 500 zł.

6. Za inne szczególne osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, może zostać przyznana nagroda specjalna w wysokości do 1000 zł.

7. Wręczeniu nagrody specjalnej towarzyszy przekazanie listu gratulacyjnego.

8. O przyznaniu oraz wysokości nagród specjalnych decyduje Prezes WUG w porozumieniu z Wiceprezesami WUG.

Rozdział 5

Wyróżnienia

§ 20. Prezes WUG, w związku ze szczególnymi osiągnięciami pracownika w pracy zawodowej, może przyznać pracownikowi wyróżnienie lub wystąpić do odpowiedniego organu o nadanie wyróżnienia.

§ 21. 1. Prezes WUG może:

1) wystąpić do właściwych organów o nadanie pracownikom orderów i odznaczeń, odznak oraz stopni górniczych;

2) przyznać honorowe szpady górnicze.

2. Przesłanki nadawania orderów, odznaczeń, odznak oraz stopni górniczych, a także przyznawania honorowych szpad górniczych, są określone w przepisach powszechnie obowiązujących.

3. Nadanie pracownikowi stopnia górniczego może nastąpić, jeżeli:

1)12) pracownik posiada co najmniej roczny okres zatrudnienia w urzędach górniczych;

2) od nadania poprzedniego stopnia górniczego do nadania nowego stopnia upłyną co najmniej 3 lata.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli pracownikiem, o którym mowa w tym przepisie, jest dyrektor urzędu albo jego zastępca.

5. Przyznanie pracownikowi honorowej szpady górniczej może nastąpić, jeżeli posiada on co najmniej piętnastoletni okres zatrudnienia w górnictwie, w tym co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia w urzędach górniczych.

6. Z propozycjami, łącznie z uzasadnieniem, dotyczącymi:

1) nadania orderów i odznaczeń występuje się do Prezesa WUG w terminie do 30 kwietnia;

2) nadania odznak oraz stopni górniczych występuje się do Prezesa WUG w terminie do 31 maja;

3) przyznania honorowych szpad górniczych występuje się do Prezesa WUG w terminie do 31 maja.

7. Warunki dofinansowania zakupu munduru górniczego, płaszcza oraz czaka, w przypadku nadania stopnia górniczego, określają przepisy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych.

Rozdział 6

Wzory dokumentów

§ 22.7) Wzory wniosków:

1) o awans,

2) o podwyżkę,

3) o przyznanie dodatku zadaniowego,

4) o przyznanie nagrody okresowej,

5) o przyznanie nagrody specjalnej,

6) dotyczących wyróżnień, w przypadkach nieokreślonych w przepisach powszechnie obowiązujących

- są opracowywane przez Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w WUG, akceptowane przez Prezesa WUG, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 23. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.13)

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637 i 1669.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608 i 1629.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 9), które weszło w życie z dniem 22 marca 2017 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 28), które weszło w życie z dniem 1 lutego 2018 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

6) Przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 64), które weszło w życie z dniem 21 marca 2018 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 73 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2012 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA