Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 38
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 73), w § 4 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "Biuro Budżetowo-Finansowe" zastępuje się wyrazami "Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe