Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 39
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537), art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) oraz art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 23) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia" zastępuje się wyrazami "Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia";

2) w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia" zastępuje się wyrazami "Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Dzienniki Urzędowe