Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 42
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz art. 53 ust. 1 i art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 96 oraz z 2021 r. poz. 4, 16 i 56) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 62 w ust. 1 w części wspólnej wyrazy "Biura Budżetowo-Finansowego" zastępuje się wyrazami "Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia";

2) w § 77 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "samodzielnego wydziału" zastępuje się wyrazami "Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego";

3) użyte w § 114 w ust. 1 w pkt 2, w § 331 w ust. 1 oraz w § 333 wyrazy "naczelnicy samodzielnych wydziałów" zastępuje się wyrazami "naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego";

4) użyte w § 115 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 141 w pkt 1 w lit. a w tiret drugie wyrazy "samodzielny wydział" zastępuje się wyrazami "Samodzielny Wydział Organizacyjny";

5) w § 133 w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy "w Samodzielnym Wydziale Kadr i Szkolenia w WUG,";

6) użyte w § 134 w pkt 1 w lit. a, w § 137 w pkt 1 w lit. a, w § 150 w pkt 1 w lit. a oraz w § 151 w pkt 1 w lit. a wyrazy "samodzielne wydziały" zastępuje się wyrazami "Samodzielny Wydział Organizacyjny";

7) użyte w § 158 w ust. 6 w pkt 2 oraz w § 159 w ust. 6 w pkt 2 wyrazy "komórek organizacyjnych, lub samodzielnych wydziałów, lub samodzielnych stanowisk w WUG" zastępuje się wyrazami "elementów struktury organizacyjnej WUG";

8) w § 287 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "samodzielnych wydziałów" zastępuje się wyrazami "Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe