Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 43
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zamówień publicznych udzielanych na potrzeby urzędów górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zamówień publicznych udzielanych na potrzeby urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 55) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 wyrazy "Komórki organizacyjne, samodzielne wydziały oraz stanowiska niewchodzące w skład komórki organizacyjnej albo samodzielnego wydziału w WUG" zastępuje się wyrazami "Komórki organizacyjne w WUG, Samodzielny Wydział Organizacyjny w WUG oraz stanowiska niewchodzące w skład tych komórek albo tego wydziału";

2) w § 6 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "Biuro Budżetowo-Finansowe" zastępuje się wyrazami "Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia";

3) w § 10 w ust. 2 po wyrazach "Inspektorem Ochrony Danych" dodaje się wyrazy "w WUG".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe