Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 44
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych z tytułu umów nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych z tytułu umów nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 45) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 3 wyrazy "komórki organizacyjne, samodzielne wydziały lub stanowiska niewchodzące w skład komórki organizacyjnej albo samodzielnego wydziału w WUG" zastępuje się wyrazami "komórki organizacyjne w WUG, Samodzielny Wydział Organizacyjny w WUG lub stanowiska niewchodzące w skład tych komórek albo tego wydziału";

2) w § 9 w ust. 1 wyrazy "komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów oraz stanowisk niewchodzących w skład komórki organizacyjnej albo samodzielnego wydziału w WUG" zastępuje się wyrazami "komórek organizacyjnych w WUG lub stanowisk niewchodzących w skład tych komórek, lub jednocześnie Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG";

3) w § 10 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "Biuro Budżetowo-Finansowe" zastępuje się wyrazami "Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia";

4) w § 15 w ust. 4 po wyrazach "Inspektorem Ochrony Danych" dodaje się wyrazy "w WUG".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Dzienniki Urzędowe