Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 12

DECYZJA Nr 1
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego, zwanymi dalej „Wiceprezesami".

§ 2.

I Wiceprezes Krzysztof Król:

1) sprawuje bezpośredni nadzór nad dyrektorami okręgowych urzędów górniczych, zwanych dalej „OUG", w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu oraz Wrocławiu;

2) sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad:

a) Departamentem Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych,

b) Departamentem Energomechaniczym,

c) Departamentem Górnictwa;

3) załatwia sprawy dotyczące:

a) wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687), zwanej dalej „Pgg", w odniesieniu do zakładów górniczych oraz zakładów objętych właściwością miejscową dyrektorów OUG wymienionych w pkt 1,

b) nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, z wyjątkiem grupy XVII,

c) dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,

d) stwierdzania kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 5-7 Pgg,

e) wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż:

- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg,

- środki ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego,

f) nadawania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego.

§ 3.

II Wiceprezes Piotr Wojtacha:

1) sprawuje bezpośredni nadzór nad dyrektorami OUG w Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Rybniku oraz Warszawie;

2) sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad:

a) Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem,

b) Departamentem Warunków Pracy i Szkolenia,

c) Biurem - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;

3) załatwia sprawy dotyczące:

a) wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 Pgg, w odniesieniu do zakładów górniczych oraz zakładów objętych właściwością miejscową dyrektorów OUG wymienionych w pkt 1,

b) nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, w zakresie grupy XVII,

c) gromadzenia, archiwizowania i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

d) stwierdzania kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz pkt 2-4 Pgg,

e) uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych,

f) wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, w zakresie środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego;

4) wyznacza osoby sprawujące nadzór nad pogotowiem technicznym Wyższego Urzędu Górniczego oraz zatwierdza plan wykonywania czynności pogotowia technicznego Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 4.

1. Wiceprezesi załatwiają sprawy prowadzone w trybie:

1) przepisów o postępowaniu administracyjnym, niewymienione w § 2 pkt 3 oraz § 3 pkt 3, w pierwszej instancji, przepisów o postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia:

a) w przypadku spraw dotyczących zakładów górniczych albo zakładów oraz przedsiębiorców albo innych podmiotów prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy Pgg - według właściwości miejscowej nadzorowanych przez nich dyrektorów OUG,

b) w przypadku spraw niewymienionych w lit. a - w obszarach objętych właściwością merytoryczną nadzorowanych przez nich komórek organizacyjnych w Wyższym Urzędzie Górniczym;

2) przepisów o postępowaniu administracyjnym, w drugiej instancji - według właściwości miejscowej nadzorowanych przez nich dyrektorów OUG.

2. W przypadku załatwienia w pierwszej instancji przez jednego z Wiceprezesów sprawy prowadzonej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest załatwiany przez drugiego z Wiceprezesów.

§ 5.

W czasie nieobecności jednego z Wiceprezesów lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, czynności w sprawach wymienionych w § 2 i § 3 oraz § 4 ust. 1 są wykonywane przez drugiego z Wiceprezesów.

§ 6.

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2 i § 3 oraz § 4 ust. 1 rozstrzyga Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 7.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy Wiceprezesa, z pominięciem właściwości określonej w § 2 i § 3 oraz § 4 ust. 1, albo przejąć sprawę do samodzielnego załatwienia.

§ 8.

Wiceprezesi są obowiązani do uzgodnienia stanowisk w sprawach wymagających współpracy.

§ 9.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek

image


1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 65 oraz z 2022 r. poz. 36 i 39), która w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego utraciła moc z dniem 24 stycznia 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-30
  • Data wejścia w życie: 2023-01-31
  • Data obowiązywania: 2023-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe