REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 73

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek" w Pawłowicach

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek" w Pawłowicach (Dz. Urz. WUG z 2023 r. poz. 61), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek" w Pawłowicach (Dz. Urz. WUG poz. 72).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek" w Pawłowicach (Dz. Urz. WUG poz. 72), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. WUG poz. 73)

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek" w Pawłowicach

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 oraz art. 174 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek" w Pawłowicach, zwaną dalej „Komisją".

§ 2. Ustala się następujący skład Komisji:

1) Przewodniczący:

Krzysztof Król

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Dariusz Katan

Wyższy Urząd Górniczy;

3) Członkowie:

a) Piotr Buchwald

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

b) Ryszard Chadera

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach,

c) Artur Ciołek-Żelechowski

Wyższy Urząd Górniczy,

d) Jerzy Demski

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych

Komisja Krajowa,

e) Wacław Dziurzyński

Instytut Mechaniki Górotworu

Polska Akademia Nauk,

f) Oskar Karwacki

Związek Zawodowy „Jedność" Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Pniówek",

g) Josef Kasper

DIAMO státní podnik

odštěpný závod Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava,

h) Sławomir Kędzior

Uniwersytet Śląski w Katowicach,

i) Krzysztof Kłosek

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w KWK „Pniówek",

j) Sławomir Kozłowski

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność"

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

k) Jerzy Krótki

Wyższy Urząd Górniczy,

l) Dariusz Lis

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach,

m)1) Adam Michałek

Kopalnia Doświadczalna „Barbara"

Główny Instytut Górnictwa,

n) Mateusz Nabiałczyk

Związek Zawodowy Górników w Polsce,

o) Edward Paździorko

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

p) Tomasz Rodasik

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA",

q) Stefan Spyra

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,

r) Radosław Stach

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego,

s) Nikodem Szlązak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

t) Stanisław Trenczek

Główny Instytut Górnictwa,

u) Stanisław Wasilewski

Instytut Mechaniki Górotworu

Polska Akademia Nauk,

v) Ryszard Wójcik

Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80" - Konfederacja

Komisja Oddziałowa KWK „Pniówek",

w) Paweł Wyciślok

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce;

4) Sekretarze:

a) (uchylona),

b) Aleksander Chowaniec

Wyższy Urząd Górniczy.

§ 3. Do zadań Komisji należą:

1) analiza wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek" w Pawłowicach, zwanych dalej „zdarzeniem", w szczególności w aspekcie przyczyny, przebiegu oraz rejonu objętego skutkami zdarzenia;

2) ocena akcji ratowniczej;

3) ocena działań podejmowanych przez przedsiębiorcę i kierownika ruchu zakładu górniczego dla zwalczania zagrożenia metanowego w rejonie miejsca zdarzenia;

4) ocena możliwości dalszego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w rejonie miejsca zdarzenia;

5) sporządzenie sprawozdania, zawierającego w szczególności:

a) ogólne dane o zaistniałym zdarzeniu oraz o osobach poszkodowanych,

b) ogólną charakterystykę zakładu górniczego, w którym zaistniało zdarzenie,

c) dane o prowadzonych robotach w rejonie zaistniałego zdarzenia, z określeniem warunków techniczno-ruchowych oraz występujących zagrożeń naturalnych,

d) informacje o stosowanej profilaktyce zagrożeń występujących w rejonie zaistniałego zdarzenia,

e) dane o przebiegu robót górniczych prowadzonych w miejscu zdarzenia przed jego zaistnieniem,

f) przebieg i ocenę akcji ratowniczej,

g) ustalenie przyczyn i okoliczności zaistniałego zdarzenia,

h) wnioski Komisji, w tym propozycje zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

§ 4. Komisja jest uprawniona do wykorzystywania materiałów zebranych przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w trakcie czynności prowadzonych na podstawie i w trybie art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; materiały te Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku jest obowiązany przedstawiać Komisji na bieżąco.

§ 5. Przewodniczący:

1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Komisji;

2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Komisji.

§ 6. 1. W posiedzeniach Komisji uczestniczą osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

2. Osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone do udziału w jej pracach są obowiązane podpisywać listę obecności przygotowaną na każde posiedzenie Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zdecydować o odbyciu posiedzenia Komisji w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą elektronicznego przekazywania informacji oraz dokumentów.

§ 7. 1. Osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone do udziału w jej pracach są obowiązane do zachowania tajemnicy i nieujawniania informacji o wiadomościach powziętych w czasie prac Komisji.

2. Przewodniczący jest uprawniony nie dopuścić do udziału w pracach Komisji osoby, która naruszyła obowiązek, o którym mowa w ust. 1, a także wystąpić do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z wnioskiem o odwołanie tej osoby ze składu Komisji.

§ 8. 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób wchodzących w skład Komisji.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Rozstrzygnięcia są odnotowywane w protokole z przebiegu posiedzenia Komisji.

§ 9. 1. Sekretarz sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Komisji niezwłocznie po jego zakończeniu i przesyła go drogą elektroniczną wszystkim uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.

2. Zastrzeżenia do treści protokołu są rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania.

§ 10. Uprawnienia Przewodniczącego, określone w zarządzeniu, w przypadku braku możliwości wykonywania tych uprawnień przez Przewodniczącego, przysługują Zastępcy Przewodniczącego.

§ 11. Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte przepisami zarządzenia, ustala Przewodniczący.

§ 12. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek" w Pawłowicach (Dz. Urz. WUG poz. 72), które weszło w życie z dniem 2 sierpnia 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-02
  • Data wejścia w życie: 2023-08-02
  • Data obowiązywania: 2023-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA