REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 77

ZARZĄDZENIE NR 12
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 54) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU WARUNKÓW PRACY I SZKOLENIA]

Załącznik do zarządzenia nr 12 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. WUG poz. 77)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU WARUNKÓW PRACY I SZKOLENIA

§ 1. Regulamin organizacyjny Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, zwanego dalej „Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:

1) Dyrektor Departamentu (symbol D);

2) Zastępca Dyrektora Departamentu (symbol VD);

3) Zespół do spraw Czynników Szkodliwych i Uciążliwych dla Zdrowia (symbol Z I);

4) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkoleń (symbol Z II);

5) Zespół do spraw Planowania oraz Statystyki (symbol Z III);

6) Zespół do spraw Pogotowia Technicznego (symbol Z IV);

7) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).

§ 3. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępcy Dyrektora Departamentu.

§ 4. Dyrektor Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków przez Zastępcę Dyrektora Departamentu.

§ 5. 1. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:

1) Zastępca Dyrektora Departamentu;

2) zespół wymieniony w § 2 pkt 6;

3) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.

2. Zastępcy Dyrektora Departamentu podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 3-5.

§ 6. 1. Osoba kierownictwa Departamentu jest odpowiedzialna za całokształt spraw podległego jej bezpośrednio zespołu.

2. Do obowiązków i uprawnień osoby kierownictwa Departamentu należą w szczególności:

1) organizowanie pracy podległego jej bezpośrednio zespołu stosownie do wykonywanych zadań;

2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległym jej bezpośrednio zespole;

3) uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległy jej bezpośrednio zespół;

4) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez podległych jej bezpośrednio pracowników, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;

5) udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu;

6) prowadzenie, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnym wydziałem i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej „WUG", oraz okręgowymi urzędami górniczymi;

7) zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do podległych jej bezpośrednio pracowników, w zakresie niezastrzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.

§ 7. 1. Dyrektor Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 37), zwanego dalej „regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Departamencie;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych w Departamencie,

b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania.

2. Zastępca Dyrektora Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez podległych mu bezpośrednio pracowników;

2) parafuje projekty dokumentów przygotowanych przez podległych mu bezpośrednio pracowników.

3. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą „w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem „wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.

§ 8. 1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Departamencie do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą „z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem „z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.

§ 9. Do kompetencji Zespołu do spraw Czynników Szkodliwych i Uciążliwych dla Zdrowia należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:

1) zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;

2) środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego;

3) odzieży roboczej;

4) koordynowania oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;

5) analizowania przyczyn:

a) chorób zawodowych związanych z wykonywaniem czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;

6) analizowania, w ramach kompetencji Zespołu, przyczyn i okoliczności zaistniałych w górnictwie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym:

a) ustalania głównych przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) opracowywania wniosków profilaktycznych;

7) udziału w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych, w ramach kompetencji Zespołu.

§ 10. Do kompetencji Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkoleń należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:

1) oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2) działalności służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych albo zakładach;

3) rozpatrywania spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;

4) opracowywania planów wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG;

5) analizowania, w ramach kompetencji Zespołu, przyczyn i okoliczności zaistniałych w górnictwie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym:

a) ustalania głównych przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) opracowywania wniosków profilaktycznych;

6) analizowania:

a) sposobu wykorzystywania informacji o zaistniałych w górnictwie wypadkach oraz niebezpiecznych zdarzeniach,

b) sposobu realizacji wniosków ustalonych po zaistniałych katastrofach i wypadkach zbiorowych;

7) szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu;

8) udziału w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych, w ramach kompetencji Zespołu.

§ 11. Do kompetencji Zespołu do spraw Planowania oraz Statystyki należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:

1) prowadzenia spraw z zakresu zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych, w zakresie niezastrzeżonym dla Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego;

2) statystycznego opracowywania danych o:

a) zdarzeniach zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) działalności represyjnej organów nadzoru górniczego,

c) czynnościach inspekcyjno-technicznych pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych, w tym na potrzeby analizy działalności inspekcyjno-technicznej organów nadzoru górniczego;

3) prowadzenia ewidencji zakładów górniczych, w tym ewidencji zatrudnienia i wydobycia;

4) redagowania działu „Statystyki" na stronie internetowej WUG;

5) przygotowywania materiałów na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz prowadzenia działalności informacyjnej, w szczególności:

a) przygotowywania raportów tygodniowych i dobowych o stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie dla osób kierownictwa WUG,

b) prowadzenia elektronicznej ewidencji zaistniałych wypadków, zgonów naturalnych oraz niebezpiecznych zdarzeń w dedykowanym systemie teleinformatycznym oraz wewnętrznych bazach danych,

c) sporządzania informacji o wypadkach, zdarzeniach oraz działalności nadzorczej w polskim górnictwie,

d) sporządzania ilościowego zestawienia zakładów objętych nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego oraz podmiotów wykonujących powierzone czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów według stanu na dzień 31 grudnia, z uwzględnieniem zatrudnienia,

e) przesyłania do okręgowych urzędów górniczych i zakładów górniczych w postaci elektronicznej bieżącej informacji o wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach.

§ 12. Do kompetencji Zespołu do spraw Pogotowia Technicznego należą:

1) pełnienie służby dyspozytorskiej w WUG;

2) przechowywanie oraz dokonywanie innych czynności określonych w przepisach instrukcji kancelaryjnej dla komórki merytorycznej wobec dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów:

a) po zakończeniu oceny tych dokumentów,

b) w przypadku braku dokonywania oceny tych dokumentów,

c) po zakończeniu tej analizy - jeżeli była ona dokonywana na podstawie art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633), zwanej dalej „Pgg";

3) obsługa centrali telefonicznej.

§ 13. 1. Do kompetencji zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:

1) udział w redagowaniu rocznej „Oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną";

2) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;

3) udział w prowadzeniu spraw z zakresu planowania działalności w urzędach górniczych;

4) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;

5) udzielanie informacji publicznej.

2. Do kompetencji zespołów wymienionych w § 2 pkt 3, 4 i 6, zgodnie z ich właściwością, należą:

1) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego albo zakładu;

2) udział w sporządzaniu informacji o wypadkach, zdarzeniach oraz działalności nadzorczej w polskim górnictwie;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie:

a) wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg,

b) spraw określonych w art. 171 ust. 1 oraz art. 172 ust. 2 Pgg,

c) zatwierdzania programów szkolenia osób, o których mowa w art. 53 ust. 5 Pgg, oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego;

4) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:

a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,

b) kar pieniężnych,

c) uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;

5) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów tych urzędów;

6) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia.

§ 14. Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należą:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu;

2) udział w prowadzeniu spraw z zakresu planowania działalności w urzędach górniczych.

§ 15. Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.

§ 16. Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół, osobę należącą do innego zespołu albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.

§ 17. Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Departamencie są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

§ 18. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy tej komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-07
  • Data wejścia w życie: 2023-08-08
  • Data obowiązywania: 2023-08-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA