Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 9
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie rejestracji akt metrykalnych i akt stanu cywilnego w archiwach państwowych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, 9 i 10 oraz ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Archiwa państwowe opisują przechowywane akta metrykalne i akta stanu cywilnego przy zastosowaniu Programu Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego, zwanego dalej "modułem PRADZIAD", w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej, zwanym dalej "systemem ZoSIA".

2. Zasady opisu określa rozdział "2.5 PRADZIAD" w Instrukcji systemu ZoSIA.

§ 2.

Opisy akt metrykalnych i akt stanu cywilnego umieszcza się i aktualizuje w systemie ZoSIA niezwłocznie po ich przejęciu do archiwum państwowego bądź przekazaniu do innego archiwum.

§ 3.

Weryfikację i uzupełnienie opisów akt metrykalnych i akt stanu cywilnego, które znajdowały się w archiwach państwowych w dniu wejścia w życie zarządzenia, przeprowadza się w miarę przejmowania dopływów, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2021 r.

NACZELNY DYREKTOR

ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

PAWEŁ PIETRZYK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe