REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 14
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania i zasad pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2024”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 43a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego, ogłoszonym zarządzeniem nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2024” (Dz. Urz. NDAP poz. 13), zwanym dalej „WDA 2024”, powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w składzie:

1) Dariusz Makowski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - przewodniczący;

2) Anna Czajka (Archiwum Główne Akt Dawnych);

3) Bartłomiej Konopa (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);

4) Ewelina Kowalik (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);

5) Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);

6) Agnieszka Makówka (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);

7) Konrad Szuba (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);

8) Elżbieta Wiercioch-Seget (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).

§ 2.

1. Oferty złożone w konkursie „WDA 2024” zostają poddane weryfikacji formalnej zgodnie z kryteriami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w § 1.

2. Weryfikacji formalnej złożonych ofert, za pomocą systemu Witkac.pl, dokonują członkowie komisji wymienieni w § 1 pkt 4, 5 i 6.

3. Komisja sporządza protokół z weryfikacji formalnej ofert. Załącznikiem do protokołu jest lista oferentów, których oferty odrzucono ze względów formalnych oraz lista ofert przekazanych do oceny merytorycznej.

4. Oferty złożone w konkursie „WDA 2024”, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, zostają poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w § 1.

5. Oceny merytorycznej ofert, za pomocą systemu Witkac.pl, dokonują członkowie komisji wymienieni w § 1 pkt 2, 3 i 7.

6. Z punktów przyznanych przez poszczególnych oceniających, o których mowa w ust. 5, wyciągana jest średnia arytmetyczna stanowiąca ocenę każdej oferty. Na tej podstawie komisja ustala listę ofert odrzuconych oraz rekomendowanych do udzielenia dotacji, wraz z propozycją wysokości dotacji.

7. Komisja sporządza projekt protokołu z oceny merytorycznej ofert. Załącznikiem do protokołu jest lista kolejności ofert, którą ustala się według przyznanej punktacji, poczynając od oferty, która uzyskała największą liczbę punktów, wraz z propozycją wysokości dotacji.

8. Treść protokołu z prac komisji jest ustalana w głosowaniu przez członków komisji w trakcie posiedzenia lub zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Protokół podpisuje przewodniczący komisji.

9. Listę, o której mowa w ust. 7, przewodniczący komisji przedstawia Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

§ 3.

1. Posiedzenia komisji zwołuje i kieruje nimi przewodniczący komisji.

2. Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenie o braku konfliktu interesów, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, złożone w postaci papierowej lub elektronicznej jako skan podpisanego oświadczenia, zostaje przekazane przewodniczącemu komisji.

4. W przypadku, gdy z oświadczenia członka komisji wynika, że zachodzi konflikt interesów, członek ten zostaje wyłączony ze składu komisji, a na jego miejsce Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powołuje nowego członka komisji.

5. Prace komisji mogą odbywać się na posiedzeniach w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w trybie pracy zdalnej z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

6. Rozstrzygnięcia komisji zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej 5 członków komisji. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego komisji.

7. Dokumentację postępowania konkursowego przechowuje Departament Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

8. Obsługę kancelaryjną i administracyjną komisji zapewnia Departament Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

§ 4.

Komisja działa do chwili zawarcia ostatniej umowy o realizację zadania publicznego WDA 2024.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: P. Pietrzyk

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW]

Załącznik do zarządzenia nr 14
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 17 kwietnia 2024 r. (poz. 15)

WZÓR - OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-19
  • Data wejścia w życie: 2024-04-17
  • Data obowiązywania: 2024-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA