REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 9

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 16 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. U. z 2023 r. poz. 489) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nadania statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 12 oraz z 2024 r. poz. 8) w załączniku w § 8 po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. W przypadku gdy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę, o której mowa w ust. 11, Przewodniczący Rady zawiera w imieniu Platformy umowę cywilnoprawną, a także składa oświadczenia woli w zakresie wypowiadania, rozwiązywania, odstąpienia lub dokonywania zmian treści tej umowy, przy czym ustalenie umownych warunków spełniania przez danego członka Zarządu świadczeń i dokonanie zmian tych warunków wymaga akceptacji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako organu sprawującego nadzór nad działalnością Platformy, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 10. Przewodniczący Rady występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o akceptację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przed dokonaniem stosownych czynności.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-19
  • Data wejścia w życie: 2024-02-19
  • Data obowiązywania: 2024-02-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA