REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 27

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, zwany dalej „Ministrem”, kieruje działalnością Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki jego polityki.

2. Minister nadzoruje merytorycznie:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Departament Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy;

3) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;

4) Departament Prawny;

5) Departament Programów Ponadregionalnych;

6) Departament Programów Regionalnych;

7) Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej;

8) Departament Strategii;

9) Biuro Ministra;

10) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

3. Minister podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z wdrażaniem i realizacją „Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”.

4. Minister realizuje zadania wynikające z nadzoru nad:

1) działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości;

2) Wydziałem Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

§ 2.

1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów - do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) kierowanie projektów założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz projektów strategii, programów i polityk pod obrady Rady Ministrów;

2) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów oraz sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;

4) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

3. Minister może upoważnić Sekretarzy Stanu lub Podsekretarzy Stanu do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, o których mowa w ust. 2.

4. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu realizują zadania w zakresie powierzonych kompetencji określone dla działu administracji rządowej - rozwój regionalny w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512, z 2023 r. poz. 2029 oraz z 2024 r. poz. 834 i 862).

5. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

6. Sekretarz Stanu Jan Szyszko, a w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Maciej Lasek, podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty wykonawcze do ustaw, zarządzenia Ministra, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.

7. Sekretarz Stanu Jan Szyszko podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów i Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia tych Komitetów oraz rozpatrywanych przez te Komitety, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń tych Komitetów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

8. Podsekretarz Stanu Konrad Wojnarowski podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

9. Sekretarz Stanu Maciej Lasek, jako Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego:

1) może, w porozumieniu z Ministrem, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

2) podpisuje pisma w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

10. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) do Sekretarza Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie;

3) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

4) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień;

5) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra;

6) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

11. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 10, powinny być przygotowane z wykorzystaniem wzoru formularza Ministra i zaakceptowane przez kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną, a przedkładane do podpisu Ministra - zaakceptowane również przez nadzorującego członka kierownictwa Ministerstwa.

12. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia albo pełnomocnictwa.

13. Złożenie przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania upoważnienia albo pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.

§ 3.

1. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862), w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), dotyczących wydawania wytycznych.

5. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wynikające z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „KPO”, w zakresie określonym odrębnymi upoważnieniami albo pełnomocnictwami.

6. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości dokonują kontroli zgodności z polityką Rady Ministrów aktów prawa miejscowego.

7. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:

1) wynikające z nadzoru Ministra nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3;

2) związane z wykonywaniem kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720);

3) związane z wypełnianiem obowiązków przypisanych instytucji zarządzającej po zamknięciu programu operacyjnego.

8. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi.

§ 4.

1. Sekretarz Stanu Jan Szyszko, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) koordynacji wdrażania funduszy polityki spójności w Polsce;

2) nadzoru nad koordynacją zadań służących zapewnieniu centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów finansowanych ze środków europejskich;

3) koordynacji prac nad zagadnieniami pomocy publicznej;

4) prowadzenia polityki informacyjnej Ministerstwa i koordynacji kontaktów z mediami;

5) koordynacji i nadzoru nad Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

6) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków, zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2014-2020 w sektorze transportu, instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 w sektorze transportu wraz z komponentem Mobilność Wojskowa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027;

7) nadzoru nad realizacją zadań związanych z koordynacją współpracy z inicjatywą JASPERS.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Jan Szyszko reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Jan Szyszko reprezentuje Ministra w:

1) Stałym Komitecie Rady Ministrów;

2) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

3) Komitecie do Spraw Europejskich;

4) Zespole do spraw Programowania Prac Rządu.

4. Sekretarz Stanu Jan Szyszko nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

2) Departament Programów Infrastrukturalnych;

3) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;

4) Departament Promocji Funduszy Europejskich;

5) Biuro Komunikacji.

5. Sekretarz Stanu Jan Szyszko w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad:

1) działalnością Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;

2) Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;

3) realizacją zadań Centrum Projektów Europejskich w zakresie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

§ 5.

1. Sekretarz Stanu Maciej Lasek, jako Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego:

1) realizuje zadania określone w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 545 i 834) oraz w ustawie z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. poz. 1846);

2) sprawuje nadzór nad:

a) Centralnym Portem Komunikacyjnym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) Polskie Porty Lotnicze Spółką Akcyjną.

2. Sekretarz Stanu Maciej Lasek nadzoruje merytorycznie Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

1. Podsekretarz Stanu Monika Sikora, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) nadzoru nad realizacją zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;

2) nadzoru nad realizacją zadań wynikających z wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 oraz z 2024 r. poz. 731);

3) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków, zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Monika Sikora reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Monika Sikora nadzoruje merytorycznie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 7.

1. Podsekretarz Stanu Konrad Wojnarowski, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków, zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014- 2021, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020, programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 oraz Interreg 2021-2027.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Konrad Wojnarowski reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Konrad Wojnarowski reprezentuje Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

4. Podsekretarz Stanu Konrad Wojnarowski nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Programów Pomocowych;

2) Departament Rozwoju Cyfrowego;

3) Departament Współpracy Terytorialnej.

5. Podsekretarz Stanu Konrad Wojnarowski w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad:

1) Instytutem Rozwoju Miast i Regionów;

2) realizacją zadań Centrum Projektów Europejskich, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 pkt 3.

§ 8.

1. Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409), zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa.

2. Dyrektor Generalny, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) desygnacji w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020;

2) związanych z pełnieniem funkcji Instytucji do spraw Nieprawidłowości oraz funkcji Instytucji Certyfikującej dla programu „Rozwój lokalny”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;

3) realizacji zadań w ramach KPO związanych z wnioskami o płatność do Komisji Europejskiej oraz koordynacji systemu kontroli i audytu;

4) prowadzenia kontroli Ministra działającego jako państwo członkowskie w perspektywie finansowej 2021-2027, służących:

a) zapewnieniu zgodności realizacji programów z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz Umową Partnerstwa,

b) stwierdzeniu, czy nieprawidłowość wystąpiła na skutek działania lub zaniechania ze strony właściwej instytucji;

5) prowadzenia kontroli Ministra pełniącego funkcję podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie wkładem finansowym z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

3. Dyrektor Generalny odpowiada za nadzorowanie:

1) spraw związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;

2) spraw dotyczących kontroli w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny;

3) realizacji zadań dysponenta części budżetowej 34 - Rozwój regionalny oraz realizacji zadań dysponenta trzeciego stopnia;

4) spraw Ministra w zakresie finansowania z budżetu programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz KPO;

5) spraw dotyczących zarządzania kryzysowego, obronności, bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

4. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Budżetu;

2) Departament Informatyki;

3) Departament Kontroli;

4) Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich;

5) Biuro Administracyjne;

6) Biuro Dyrektora Generalnego;

7) Biuro Polityki Bezpieczeństwa;

8) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

5. Dyrektor Generalny nadzoruje organizacyjnie Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

§ 9.

1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) realizacja zadań dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych, powierzonych przez Ministra;

2) dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.

2. Szczegółowe zadania Gabinetu Politycznego Ministra ustala Minister.

§ 10.

1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Jan Szyszko.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Jana Szyszko, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Maciej Lasek, a w przypadku również jego nieobecności Podsekretarz Stanu Monika Sikora.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Jana Szyszko, Sekretarza Stanu Macieja Laska oraz Podsekretarza Stanu Moniki Sikory, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Konrad Wojnarowski.

4. Sekretarza Stanu Jana Szyszko zastępuje Sekretarz Stanu Maciej Lasek.

5. Podsekretarz Stanu Monika Sikora i Podsekretarz Stanu Konrad Wojnarowski zastępują się wzajemnie. W przypadku jednoczesnej nieobecności Podsekretarza Stanu Moniki Sikory i Podsekretarza Stanu Konrada Wojnarowskiego zastępuje ich Sekretarz Stanu Maciej Lasek.

6. W czasie nieobecności Dyrektora Generalnego zadania, o których mowa w § 8 ust. 2, nadzoruje bezpośrednio Minister.

8. O nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.

§ 12.

Minister może zlecić Sekretarzom Stanu, Podsekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone w zarządzeniu.

§ 13.

Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych - Dyrektor Generalny, w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.

§ 14.

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nadzoruje merytorycznie Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

§ 15.

Traci moc zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 7, 12, 16 i 20).

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-24
  • Data wejścia w życie: 2024-06-24
  • Data obowiązywania: 2024-06-24
  • Dokument traci ważność: 2024-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA