REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 17

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komitetu Audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Audytu dla działów administracji rządowej: aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, zwany dalej "Komitetem".

§ 2.

W skład Komitetu wchodzą:

1) Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych -przewodniczący;

2) Tomasz Trautsolt - członek zależny;

3) Marek Redźko - członek niezależny;

4) Jacek Dziuba - członek niezależny;

5) Ryszard Froń - członek zależny.

§ 3.

Organizację i tryb pracy Komitetu określa regulamin nadany przez Ministra Aktywów Państwowych, na wniosek przewodniczącego Komitetu.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 24 oraz z 2019 r. poz. 17).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

JACEK SASIN

 

 

1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA