REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 42

ZARZĄDZENIE NR 41
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Rady Programowej do spraw projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie pod tytułem "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii powołuje się Radę Programową do spraw projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie pod tytułem "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwaną dalej "Radą".

2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

§ 2.

Do zadań Rady należy monitorowanie kolejnych etapów realizacji projektów obejmujących:

1) wypracowanie we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej Planu Wdrażania centrów usług społecznych, zwanego dalej "Planem Wdrażania CUS";

2) realizację Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym (zasada deinstytucjonalizacji) oraz monitoring przebiegu testowania;

3) aktualizację i realizację Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym (zasada deinstytucjonalizacji), po uwzględnieniu wniosków z monitoringu działań;

4) przegląd działań projektu oraz wypracowaniu wniosków z realizacji Planu Wdrażania CUS wraz z przedłożeniem Radzie pakietu produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego.

§ 3.

1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele:

1) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Narodowej Rady Rozwoju;

3) Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej;

4) Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii;

5) Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;

6) Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;

7) Ministerstwa Zdrowia;

8) Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

2. Skład Rady jest określony w załączniku do zarządzenia.

3. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 4.

1. Rada obraduje na posiedzeniach, których miejsce i termin wyznacza przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Rady spośród jej członków. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

2. Do udziału w posiedzeniach Rady przewodniczący zaprasza przedstawicieli beneficjentów, których projekty i powstałe w wyniku testowania rozwiązania modelowego produkty będą podlegały zatwierdzeniu przez Radę.

3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się zdalnie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

4. Prace Rady mogą być prowadzone w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 5.

Rada realizuje swoje zadania na podstawie Regulaminu uchwalonego na pierwszym posiedzeniu.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Rady zapewnia Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załącznik 1. [SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ DO SPRAW PROJEKTÓW WYŁONIONYCH DO DOFINANSOWANIA W KONKURSIE POD TYTUŁEM „WSPARCIE TWORZENIA CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH I ROZWÓJ DOSTARCZANYCH PRZEZ NIE USŁUG” REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014–2020]

Załącznik do zarządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 22 czerwca 2021 r. (poz. 42)

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ DO SPRAW PROJEKTÓW WYŁONIONYCH DO DOFINANSOWANIA W KONKURSIE POD TYTUŁEM "WSPARCIE TWORZENIA CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH I ROZWÓJ DOSTARCZANYCH PRZEZ NIE USŁUG" REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

1. Pan dr hab. Marek Rymsza - Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Pani prof. dr hab. Barbara Kromolicka - Przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju;

3. Pani Dorota Rybarska-Jarosz - Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej;

4. Pan Grzegorz Grygiel - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu;

5. Pani Marlena Kończak - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;

6. Pani Aneta Zaraś - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;

7. Pani Magdalena Nojszewska-Dochev - Główny specjalista w Departamencie Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;

8. Pani Andżelika Wardęga - Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

9. Pan Andrzej Radniecki - Naczelnik Wydziału w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

10. Pani Justyna Pawlak - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

11. Pani Katarzyna Klimiuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

12. Pani Elżbieta Kolano - Starszy specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

13. Pani Katarzyna Napiórkowska - Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

14. Pani Magdalena Sieradzka - Starszy specjalista w Departamencie Polityki Rodzinnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

15. Pani Joanna Bogaj-Maciejewska - pracownik Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

16. Pani Małgorzata Michalska - Naczelnik Wydziału Zdrowotnej Polityki Senioralnej w Departamencie Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia;

17. Pan Mateusz Adamkowski - Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-22
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA