REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 45

ZARZĄDZENIE NR 44 MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego, utworzonemu decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" i przekształconemu zarządzeniem nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego w jednostkę budżetową (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 17 oraz z 2010 r. poz. 3), nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 43 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 43) zmienione zarządzeniem nr 27 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 31).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU,
PRACY I TECHNOLOGII

JAROSŁAW GOWIN


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO „DIALOG” IM. ANDRZEJA BĄCZKOWSKIEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 44
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 21 lipca 2021 r. (poz. 45)

STATUT

CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO "DIALOG" IM. ANDRZEJA BĄCZKOWSKIEGO

§ 1. 1. Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego, zwane dalej "CPS "Dialog"", jest państwową jednostką budżetową, podległą ministrowi właściwemu do spraw pracy, zwanemu dalej "Ministrem".

2. Siedzibą CPS "Dialog" jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2. Celem CPS "Dialog" jest:

1) tworzenie warunków służących mediacji i doradztwu w zapobieganiu, łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych oraz wspieranie instytucji porozumienia społecznego;

2) realizacja zleconych przez Ministra zadań szkoleniowych, badawczych, informacyjnych, wydawniczych i publikacyjnych oraz innych zadań na rzecz partnerstwa i dialogu społecznego, w tym w szczególności:

a) kształcenie i doskonalenie uczestników dialogu społecznego,

b) opracowywanie ekspertyz,

c) wykonywanie prac badawczych i analitycznych w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy,

d) promowanie nowych rozwiązań w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy oraz bezkonfliktowych metod kształtowania tych stosunków,

e) uczestnictwo w realizacji programów i projektów na rzecz dialogu społecznego, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

§ 3. 1. Do podstawowych zadań CPS "Dialog" należy:

1) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej;

2) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej oraz konferencji i warsztatów;

3) prowadzenie działalności wydawniczej i publikacyjnej;

4) współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania;

5) obsługa techniczna, organizacyjna i kancelaryjno-biurowa oraz ekspercka Rady Dialogu Społecznego, zwanej dalej "Radą" przez Biuro Rady;

6) inicjowanie, opracowywanie i nadzorowanie realizacji programów i projektów na rzecz dialogu społecznego, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

2. CPS "Dialog" wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, we współpracy ze wskazanymi przez Ministra komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego Ministra, zwanego dalej "Ministerstwem", oraz współuczestniczy w działaniach Ministerstwa na rzecz partnerstwa i dialogu społecznego.

§ 4. 1. CPS "Dialog" kieruje dyrektor.

2. Dyrektora CPS "Dialog" powołuje i odwołuje Minister.

3. W czasie nieobecności dyrektora CPS "Dialog" jego funkcje sprawuje upoważniony pisemnie pracownik.

§ 5. Biuro Rady jest wydzieloną komórką organizacyjną CPS "Dialog", której pracami kieruje dyrektor Biura Rady, powoływany i odwoływany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157) oraz podlegający w zakresie obowiązków związanych z realizacją zadań Rady Przewodniczącemu Rady.

§ 6. Wewnętrzną strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych CPS "Dialog", z wyjątkiem Biura Rady, oraz sposób i zakres współdziałania CPS "Dialog" z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa określa regulamin organizacyjny CPS "Dialog", ustalany przez dyrektora CPS "Dialog" i zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej CPS "Dialog" jest plan finansowy, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o finansach publicznych.

2. Projekt planu finansowego CPS "Dialog" w części związanej z funkcjonowaniem Biura Rady jest przygotowywany przez dyrektora Biura Rady i podlega zatwierdzeniu przez Radę.

3. Dyrektor Biura Rady realizuje plan finansowy CPS "Dialog" w części związanej z funkcjonowaniem Biura Rady w ramach odrębnego imiennego upoważnienia.

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady i Biura Rady są ujmowane w planie finansowym CPS "Dialog".

5. Działalność CPS "Dialog" jest finansowana z budżetu państwa, część 31 - Praca, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75072 - Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" oraz rozdział 75083 - Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego.

6. Zadania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, mogą być finansowane z budżetu państwa, część 31 - Praca, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-21
  • Data wejścia w życie: 2021-07-22
  • Data obowiązywania: 2021-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA