REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 54

ZARZĄDZENIE NR 52
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie tymczasowego podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, zwany dalej "Ministrem", kieruje działalnością Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zwanego dalej "Ministerstwem", i ustala podstawowe kierunki jego polityki.

2. Minister nadzoruje merytorycznie:

1) Gabinet Polityczny Ministra dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanego dalej "MRPiT";

2) Biuro Ministra dotychczasowego MRPiT;

3) Biuro Komunikacji dotychczasowego MRPiT;

4) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych dotychczasowego MRPiT.

§ 2.

1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów - do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) kierowanie projektów ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz strategii, programów i polityk pod obrady Rady Ministrów;

2) występowanie o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów;

4) przyznawanie odznaczeń resortowych.

3. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu realizują zadania w zakresie powierzonych kompetencji określone dla działów administracji rządowej:

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

2) gospodarka;

3) turystyka.

4. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

5. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich i senackich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

3) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;

4) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra;

5) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

6. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 5, powinny być przygotowane z wykorzystaniem wzoru formularza Ministra i odpowiednio parafowane przez kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną, a przedkładane do podpisu Ministra - zaaprobowane również przez członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną.

7. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 159), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia albo pełnomocnictwa.

8. Złożenie przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.

§ 3.

1. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają Kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości dokonują kontroli zgodności z polityką Rady Ministrów aktów prawa miejscowego.

5. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:

1) wynikające z nadzoru Ministra nad organami i jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;

2) wynikające z nadzoru Ministra nad instytutami badawczymi oraz wykonywania uprawnień Ministra dotyczących wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez nadzorowane instytuty badawcze;

3) związane z wykonywaniem kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

6. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi.

§ 4.

1. Sekretarz Stanu Andrzej Gut-Mostowy nadzoruje merytorycznie Departament Turystyki dotychczasowego MRPiT.

2. W sprawach należących do właściwości komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Andrzej Gut-Mostowy reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Andrzej Gut-Mostowy w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Polskiej Organizacji Turystycznej.

§ 5.

1. Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej dotychczasowego MRPiT;

2) Departament Spraw Europejskich dotychczasowego MRPiT;

3) Departament Rozwoju Inwestycji dotychczasowego MRPiT.

2. W sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich.

4. Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak w imieniu Ministra:

1) realizuje zadania związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację ustawowych zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.;

2) wykonuje zadania i uprawnienia ministra właściwego do spraw gospodarki w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.;

3) sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Wydziału Ekonomiczno-Handlowego nadzorowanego przez Ministra w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz nad realizacją zadań zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

§ 6.1. Sekretarz Stanu Piotr Uściński nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;

2) Departament Gospodarki Nieruchomościami;

3) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;

4) Departament Lokalizacji Inwestycji;

5) Departament Mieszkalnictwa;

6) Departament Orzecznictwa;

7) Departament Planowania Przestrzennego.

2. W sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Piotr Uściński reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Piotr Uściński w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań:

1) Głównego Geodety Kraju;

2) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

3) Krajowego Zasobu Nieruchomości;

4) Instytutu Geodezji i Kartografii;

5) Instytutu Techniki Budowlanej.

§ 7.

1. Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Analiz Gospodarczych dotychczasowego MRPiT;

2) Departament Gospodarki Cyfrowej dotychczasowego MRPiT;

3) Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej dotychczasowego MRPiT;

4) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotychczasowego MRPiT;

5) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego dotychczasowego MRPiT.

2. W sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk reprezentuje Ministra w:

1) Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2) Komitecie Społecznym Rady Ministrów;

3) Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów;

4) Komitecie Koordynacyjnym do spraw Polityki Rozwoju;

5) Komitecie do spraw Umowy Partnerstwa;

6) Komitecie do spraw Pożytku Publicznego.

4. Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk podpisuje, w czasie nieobecności Ministra, w jego zastępstwie, akty wykonawcze do ustaw, akty wewnętrzne Ministra, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.

5. Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Urzędu Dozoru Technicznego, Prezesa Głównego Urzędu Miar, Polskiego Centrum Akredytacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Agencji Kosmicznej, Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz biur informacji gospodarczej.

6. Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z:

1) nadzorem organizacyjno-personalnym Ministra nad organami i jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;

2) nadzorem ministra nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki;

3) realizacją uprawnień Ministra, jako ministra właściwego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167), wobec fundacji, których główne cele wiążą się z zakresem działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka i turystyka;

4) nadzorem Ministra nad instytutami badawczymi oraz wykonywaniem uprawnień Ministra dotyczących wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez nadzorowane instytuty badawcze;

5) wykonywaniem czynności w zakresie dochodzenia należności wynikających z zadań Ministra niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;

6) wydawaniem decyzji w sprawach statusu centrum badawczo-rozwojowego.

§ 8.

1. Podsekretarz Stanu Marek Niedużak nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych dotychczasowego MRPiT;

2) Departament Prawny dotychczasowego MRPiT.

2. W sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Marek Niedużak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Marek Niedużak reprezentuje Ministra w:

1) Stałym Komitecie Rady Ministrów;

2) Zespole do spraw Programowania Prac Rządu.

4. Podsekretarz Stanu Marek Niedużak w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

§ 9.

1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233).

2. Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za nadzorowanie spraw:

1) związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;

2) dotyczących kontroli w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;

3) dotyczących zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.

3. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Kontroli i Audytu dotychczasowego MRPiT;

2) Biuro Administracyjne dotychczasowego MRPiT;

3) Biuro Dyrektora Generalnego dotychczasowego MRPiT;

4) Biuro Ochrony dotychczasowego MRPiT.

§ 10.

1. Minister, Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu nadzorują Departament Budżetu i Finansów w sprawach należących do zakresu ich działania określonego przepisami zarządzenia.

2. Dyrektor Generalny nadzoruje Departament Budżetu i Finansów w sprawach należących do zakresu jego działania określonego przepisami zarządzenia oraz w zakresie związanym z finansowaniem działalności Ministerstwa.

§ 11.

1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra dotychczasowego MRPiT należy:

1) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych;

2) dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.

2. Szczegółowe zadania w Gabinecie Politycznym Ministra dotychczasowego MRPiT ustala Minister.

§ 12.

1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Podsekretarza Stanu Olgi Ewy Semeniuk, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Podsekretarza Stanu Olgi Ewy Semeniuk i Sekretarza Stanu Grzegorza Piechowiaka, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Marek Niedużak.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Podsekretarza Stanu Olgi Ewy Semeniuk, Sekretarza Stanu Grzegorza Piechowiaka i Podsekretarza Stanu Marka Niedużaka, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Andrzej Gut-Mostowy.

5. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Podsekretarza Stanu Olgi Ewy Semeniuk, Sekretarza Stanu Grzegorza Piechowiaka, Sekretarza Stanu Andrzeja Guta-Mostowego, Podsekretarza Stanu Marka Niedużaka, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Piotr Uściński.

6. W przypadkach nieobecności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:

1) Podsekretarza Stanu Olgę Ewę Semeniuk w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak;

2) Sekretarza Stanu Grzegorza Piechowiaka w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk;

3) Podsekretarza Stanu Olgę Ewę Semeniuk i Sekretarza Stanu Grzegorza Piechowiaka w czasie jednoczesnej nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Niedużak;

4) Podsekretarza Stanu Marka Niedużaka w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Andrzej Gut-Mostowy;

5) Sekretarza Stanu Andrzeja Guta-Mostowego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Niedużak;

6) Podsekretarza Stanu Marka Niedużaka i Sekretarza Stanu Andrzeja Guta-Mostowego w czasie jednoczesnej nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Grzegorz Piechowiak;

7) Podsekretarza Stanu Olgę Ewę Semeniuk, Sekretarza Stanu Grzegorza Piechowiaka i Podsekretarza Stanu Marka Niedużaka w czasie jednoczesnej nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Andrzej Gut-Mostowy;

8) Sekretarza Stanu Piotra Uścińskiego w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Andrzej Gut-Mostowy;

10) Podsekretarza Stanu Olgę Ewę Semeniuk, Sekretarza Stanu Grzegorza Piechowiaka, Sekretarza Stanu Andrzeja Guta-Mostowego i Podsekretarza Stanu Marka Niedużaka w czasie jednoczesnej nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Piotr Uściński.

7. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących wymienionych w ust. 6, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

8. O nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków Kierownictwa Ministerstwa.

§ 13.

Minister może zlecić Sekretarzom Stanu, Podsekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w zarządzeniu.

§ 14.

Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych - Dyrektor Generalny.

§ 15.

1. Traci moc zarządzenie nr 5 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. poz. 6, 36 i 49).

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ROZWOJU, 

PRACY I TECHNOLOGII 

wz. MATEUSZ MORAWIECKI


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-31
  • Data wejścia w życie: 2021-08-30
  • Data obowiązywania: 2021-08-30
  • Dokument traci ważność: 2021-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA