REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 55

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 16 i 18 oraz z 2021 r. poz. 87 oraz z 2022 r. poz. 55) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do zakresu działania Zespołu doradczego należy:

1) wypracowywanie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie krótko- i długoterminowej;

2) wypracowywanie rozwiązań w zakresie usprawnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) wypracowywanie rozwiązań, które umożliwią osiąganie wymaganych przepisami Unii Europejskiej poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;

4) wypracowywanie rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnym;

5) wypracowywanie rozwiązań w zakresie systemów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), w tym analiza możliwości objęcia systemem ROP kolejnych grup produktów;

6) opracowywanie rekomendacji i rozwiązań prawnych w zakresie wykorzystania bioodpadów do produkcji nawozów i środków poprawiających właściwości gleby;

7) wypracowywanie rozwiązań wspierających zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym odpadów żywności, a także ponowne użycie produktów.";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Przewodniczący Zespołu doradczego - członek kierownictwa urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu nadzorujący merytorycznie komórkę organizacyjną tego urzędu właściwą do spraw gospodarki odpadami;";

3) w § 4 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z posiedzenia Zespołu doradczego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu doradczego, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu doradczego, oraz sekretarz Zespołu doradczego. Protokół jest przekazywany do wiadomości pozostałym osobom wchodzącym w skład Zespołu doradczego oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu.";

5) uchyla się § 9;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zakończeniu prac Zespół doradczy przedstawi ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu doradczego, o których mowa w § 2.

2. Zespół doradczy ulega rozwiązaniu po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw klimatu sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 1.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2594).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-11
  • Data wejścia w życie: 2023-12-12
  • Data obowiązywania: 2023-12-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA