reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 357/V/2010 Rady Gminy Kłodzko

z dnia 12 lutego 2010r.

uchwalająca zmianę w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu obejmującego działkę nr 922/2 we wsi Stary Wielisław na cele zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 227/V/2008 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 30 października 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla działki nr 922/2 położonej we wsi Stary Wielisław oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń zmiany miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko przyjętego Uchwałą Nr 223/V/2008 z dnia 30 października 2008 r. Rada Gminy w Kłodzku uchwala co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar Gminy Kłodzko we wsi Stary Wielisław, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedmiotem planu jest:
1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach oraz o różnych zasadach zagospodarowania,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) szczególne warunki zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i prawidłowego zarządzania zasobami przyrody, oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.
4) zasady obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej terenu.
§ 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) plan - przepisy niniejszej uchwały wraz z załącznikami,
2) uchwała - tekst niniejszej uchwały,
3) rysunek planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:2000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
4) teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
5) przeznaczenie podstawowe - rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym ściśle liniami rozgraniczającymi;
6) przeznaczenie uzupełniające - rodzaj przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca funkcję podstawową,
7) linia rozgraniczająca - linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania, którym przypisane są różne ustalenia planu,
8) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia określająca granice terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynku,
9) powierzchnia zabudowy - obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych,
10) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod pojemniki na odpadki stałe,
11) obiekt małej architektury - ławki, kosze na śmieci, latarnie, rzeźby, oraz inne o podobnym charakterze,
12) przepisy odrębne - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
13) w przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo Budowlane.
§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kolejnym załącznikiem do uchwały jest:
1) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego i rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik, o którym mowa w ust. 2 nie stanowi ustaleń planu.
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są jego obowiązującymi ustaleniami:
1) oznaczenia ogólne:
a) granice obszaru objętego planem miejscowym,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania ściśle określone ,
c) granica działek projektowanych,
d) symbole identyfikujące tereny;
2) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) orientacyjne usytuowanie zabudowy,
c) orientacyjny układ głównych połaci dachowych
d) orientacyjne kierunki wjazdów i wejść na działki,
e) strefa ograniczonego użytkowania - uciążliwość linii energetycznej SN,
3) oznaczenia dotyczące parcelacji gruntów:
a) granice działek projektowanych.
b) dopuszczalne wtórne podziały projektowanych działek.
§ 5. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowa z usługami turystyki - pokojami gościnnymi,
2) zabudowa usługowa - usługi turystyki - pensjonaty do 50 miejsc z niezbędnymi usługami towarzyszącymi,
3) zieleń urządzona - rekreacyjna przystosowana dla potrzeb rekreacji i wypoczynku z elementami małej architektury i obiektami architektury ogrodowej t.j. altany, pergole pasaże spacerowe, oczka wodne itp.,
4) drogi dojazdowe i drogi wewnętrzne.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.
§ 6. Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu
§ 7. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska.
1. Teren objęty opracowaniem zmiany planu miejscowego znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 341) "Niecka Wewnątrzsudecka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka", wyznaczonego wg "Mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych - GZWP wymagających szczególnej ochrony".
2. Teren opracowania jest położony w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia, ustanowionej Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu RLSgwI053/17/74 z 31 marca 1974 roku (teren o mniejszych ograniczeniach w korzystaniu z wód i użytkowaniu gruntów).
3. Należy ściśle respektować przepisy odrębne dotyczące obszaru, o którym mowa w ust.2.
4. W zakresie ochrony zasobów i czystości wód podziemnych i powierzchniowych obowiązują ustalenia zawarte w §10, §11, §12 niniejszej uchwały.
5. W zakresie ochrony i zachowania właściwego standardu jakości powietrza obowiązują ustalenia zawarte w §14 niniejszej uchwały.
6. W zakresie ochrony przed polami magnetycznymi i elektroenergetycznymi obowiązują ustalenia zawarte w §13 i §15 niniejszej uchwały.
7. Dopuszczalny poziom hałasu na całym terenie objętym opracowaniem planu należy przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej, terenów rekreacyjno - wypoczynkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120,poz. 826).
§ 8. Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego.
1. Dopuszcza się lokalizację reklam dotyczących wyłącznie działalności prowadzonej na przedmiotowym terenie.
2. Reklamy i tablice o których mowa w ust. 1 należy umieszczać na budynkach, lub jako wolnostojące w formie obiektów małej architektury.
3. Obowiązuje zakaz wznoszenia ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
§ 9. Ustalenia dotyczące komunikacji kołowej.
1. Teren objęty opracowaniem komunikacyjnie będzie obsługiwany następująco:
1) Drogą dojazdową KDD z bezpośrednim wjazdem z drogi powiatowej nr 176 relacji Szalejów Górny - Polanica Zdrój (KL).
- szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 8,00 m
- - nieprzekraczalne linie zabudowy 10,00 m od linii rozgraniczającej drogi.
2) Drogami wewnętrznymi 1- 4 KDW łączącymi się bezpośrednio z drogą dojazdową KDD
- szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 10,00 m.
§ 10. Zaopatrzenie w wodę.
1. Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w obszarze objętym planem z gminnej sieci wodociągowej. Dopuszcza się prowadzenie sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających drogi dojazdowej i wewnętrznej pokazanej na rysunku planu.
§ 11. Odprowadzanie ścieków
1. Ścieki bytowe z obszaru objętego planem należy doprowadzać do zbiorników bezodpływowych, docelowo do sieci kanalizacyjnej.
2. Dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji w liniach rozgraniczających drogi dojazdowej.
3. Obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gleby, rowów melioracyjnych bądź cieków naturalnych.
4. Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do indywidualnych zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem dla celów gospodarczych.
5. Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych, pod warunkiem ich uprzedniego oczyszczenia poprzez piaskowniki lub separatory.
§ 12. Gospodarka odpadami.
1. Dla terenów położonych w granicach planu ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Odpady z terenu objętego planem należy wywozić na komunalne składowisko odpadów, a dokonywać tego powinny miejskie służby komunalne na zasadach obowiązujących na terenie gminy .
3. Obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek odpadów w obszarze objętym planem.
4. Wszelkie place pod pojemniki na odpadki stałe muszą posiadać nawierzchnię utwardzoną.
§ 13. Zaopatrzenie w energię elektryczną.
1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia z rozprowadzeniem liniami kablowymi niskiego napięcia.
2. Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych.
3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, w szczególności stacje transformatorowe, należy realizować w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę.
§ 14. Zaopatrzenie w energię cieplną.
1. Obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopatrywane w energię cieplną w oparciu o następujące źródła ciepła:
1) gaz ziemny,
2) olej opałowy,
3) energię elektryczną,
4) energię ze źródeł odnawialnych,
5) niskoemisyjne, wysokosprawne systemy ogrzewania na paliwa stałe.
§ 15. Przyłącza telekomunikacyjne.
1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne prowadzić wyłącznie w formie podziemnych linii kablowych.
2. Zakazuje się realizacji urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, anten telefonii komórkowej w formie wolnostojących budynków i budowli.
Rozdział 2
Ustalenia szczególowe
§ 16. Teren 1 MN/UT
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN/UT ustala się następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowej z usługami turystyki (pokoje gościnne).
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa usługowa (handel, gastronomia),
b) zieleń urządzona rekreacyjna,
c) obiekty małej architektury, obiekty towarzyszące rekreacyjno - gospodarcze.
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 pkt. 1 i pkt 2 p.pkt a) obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz sposobu zagospodarowania terenu:
1) liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej z usługami turystyki nie może być większa niż 2. Przy zabudowie usługowej (handel, gastronomia) dopuszcza się obiekty jednokondygnacyjne o bryle wolnostojącej.
2) obowiązuje nachylenie połaci dachowych pod kątem od 50% do 100%.
3) poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad poziomem projektowanego terenu, w miejscu styku obiektu z najwyżej położoną częścią działki.
4) maksymalna wysokość okapu mierzona od poziomu parteru wynosi 3,0 m w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej z usługami turystyki (pokojami gościnnymi), oraz 8,0 m w przypadku zabudowy usługowej,
5) projektowana zabudowa winna nosić cechy regionalnej zabudowy sudeckiej tj. okładziny cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, drewniane lub drewniano - metalowe balustrady balkonów, drewniane obudowy werand, wykuszy, lukarn i ścian szczytowych,
6) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej KDD,
7) powierzchnia zabudowy kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 40% powierzchni działki,
8) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi minimum 0,40,
9) dopuszcza się obiekty małej architektury,
3. Dojazd do działki odbywać się będzie bezpośrednio z drogi dojazdowej KDD,
4. Przez teren działki przebiega linia energetyczna SN , w rejonie której w odległości 11,00 m od osi linii w obu kierunkach, została wyznaczona strefa ograniczonego użytkowania, spowodowana jej uciążliwością, oraz dla prawidłowej eksploatacji linii.
§ 17. Teren 2 MN/UT
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 2 MN/UT ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowej z usługami turystyki (pokoje gościnne).
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona rekreacyjna,
b) obiekty małej architektury,
c) obiekty towarzyszące rekreacyjno - gospodarcze
3. Dla terenów, o których mowa w ust.1 pkt. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz sposobu zagospodarowania terenu:
1) liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem nie może być większa niż 2.
2) obowiązuje nachylenie połaci dachowych pod kątem od 80% do 100%.
3) poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad poziomem projektowanego terenu, w miejscu styku obiektu z najwyżej położoną częścią działki.
4) maksymalna wysokość okapu mierzona od poziomu parteru wynosi 3,0 m,
5) projektowana zabudowa winna nosić cechy regionalnej zabudowy sudeckiej tj. okładziny cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, drewniane lub drewniano - metalowe balustrady balkonów, drewniane obudowy werand, wykuszy, lukarn i ścian szczytowych,
6) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej KDD,
7) powierzchnia zabudowy kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 40% powierzchni działki,
8) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi minimum 0,40,
9) dopuszcza się obiekty małej architektury,
4. Dojazd do działek odbywać się będzie z dróg wewnętrznych 2-4 KDW,
5. Wzdłuż drogi dojazdowej KDD przebiega linia energetyczna SN, w rejonie której w odległości 11,00 m od osi linii w obu kierunkach, została wyznaczona strefa ograniczonego użytkowania.
§ 18. Teren UT/MN
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT/MN ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowej z usługami turystyki tj. pokoje gościnne lub przy scaleniu 4 projektowanych działek zabudowa usługowa - usług turystyki-pensjonat do 50 miejsc,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona rekreacyjna,
b) obiekty małej architektury,
c) obiekty towarzyszące rekreacyjno - gospodarcze.
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 pkt. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy oraz sposobu zagospodarowania terenu:
1) liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej z usługami turystyki nie może być większa niż 2. Przy zabudowie pensjonatowej nie większa niż 3 łącznie z poddaszem,
2) obowiązujące nachylenie połaci dachowych pod kątem od 80% do 100%,
3) poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad poziomem projektowanego terenu, w miejscu styku obiektu z najwyżej położoną częścią działki,
4) maksymalna wysokość okapu mierzona od poziomu parteru wynosi 3,0 m w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej z usługami turystyki (pokojami gościnnymi), oraz 8,0 m w przypadku zabudowy pensjonatowej,
5) projektowana zabudowa winna nosić cechy regionalnej zabudowy sudeckiej tj. okładziny cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, drewniane lub drewniano - metalowe balustrady balkonów, drewniane obudowy werand, wykuszy, lukarn i ścian szczytowych,
6) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej KDD,
7) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie może przekraczać 25% powierzchni działki,
8) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi minimum 0,50,
9) dopuszcza się obiekty małej architektury.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
1) dopuszcza się podziały wtórne.
2) droga wewnętrzna 1KDW o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10,0m wydzielona będzie w przypadku podziału wtórnego na działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej z usługami turystyki. Przy realizacji zabudowy pensjonatowej wydzielanie drogi wewnętrznej nie obowiązuje.
4. Dojazd do działki odbywać się będzie z drogi dojazdowej KDD, przy podziałach wtórnych z drogi wewnętrznej 1 KDW.
5. Wzdłuż drogi dojazdowej KDD przebiega linia energetyczna SN, w rejonie której w odległości 11,00 m od osi linii w obu kierunkach, została wyznaczona strefa ograniczonego użytkowania.
§ 19. Teren KDD
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 obowiązują ustalenia zawarte w §9 ust. 1. pkt 1.
§ 20. Teren 1-4 KDW
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-4 KDW ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 obowiązują ustalenia zawarte w §9 ust. 1 pkt. 2.
Rozdział 3
Ustalenia końcowe
§ 21. 1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.
2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Gminy Kłodzko , przy zbyciu nieruchomości.
§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
UZASADNIENIE
Do opracowania projektu zmiany planu przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy w Kłodzku nr 227/V/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla działki nr 922/2 położonej w Starym Wielisławiu z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniową i usługi turystyczne. Opracowany projekt zmiany planu jest zgodny z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko. Przy sporządzeniu projektu zmiany planu dopełnione zostały wszystkie wymogi formalno - prawne wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 357/V/2010
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 12 lutego 2010 r.
Zalacznik1.bmp

zał. graf.uchwała 357V2010
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 357/V/2010
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 12 lutego 2010 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 2 do uchwały nr 357
Przewodniczący Rady Gminy w Kłodzku
Wiesław
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Jaworski

Specjalista do spraw IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama