| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII.153.2012 Rady Gminy Kolsko

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolsko

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 zpóźn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakres opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1. dysponować środkami transportu odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności w postaci pojazdów asenizacyjnych, spełniających techniczne oraz sanitarno-porządkowe wymagania przewidziane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617),

2. dysponować pojazdem bądź pojazdami, które powinny być sprawne technicznie, zarejestrowane i posiadać aktualne badania techniczne zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, a także powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,

3. posiadać zaplecze techniczno-biurowe stosowne do zakresu usług, w szczególności dysponować miejscami postojowymi dla pojazdów wraz z miejscem mycia i dezynfekcji; teren bazy powinien być utwardzony, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,

4. w przypadku gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w pkt.3 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonania zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy,

5. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) przewóz nieczystości ciekłych powinien odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania i nie powodujący zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód.

2) w przypadku zanieczyszczenia terenu lub trasy wywozu nieczystości ciekłych przedsiębiorca jest zobowiązany podjąć wszelkie działania porządkowe w celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń,

6. przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Kolsku lub do innej stacji zlewnej położonej najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolsko.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Liśkiewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7. ust.3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.391) - "Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań".

Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóź. zm.) - "Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy".

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opracowany został projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji działań. Uchwała zawiera warunki jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dotyczące:

1. opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz bazy transportowej,

2. zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

3. miejsca przekazywania nieczystości ciekłych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »