| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie - szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi, - trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 50 ust. 6 w zw. z art. 50 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczeniami przyznawanymi na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub z urzędu - po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego - w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubiszyn.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 określa miejsce okres i zakres świadczenia usług opiekuńczych w zależności od stanu zdrowia i potrzeb podopiecznego. Decyzja określa także wysokość odpłatności, zasady jej wnoszenia, jak również informacje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z konieczności ich ponoszenia.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze obejmują:

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

2) opiekę higieniczną,

3) zaleconą przez lekarza pielęgnację,

4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczne usługi w szczególności obejmują:

1) usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie,

2) wspieranie psychologiczne.

§ 3. 1. Dopuszcza się możliwość zapewnienia podopiecznym opieki polegającej na pomocy świadczonej przez osoby z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej.

2. Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej.

3. Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej mogą być realizowane w formie umowy zlecenia, przy czym maksymalna kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia określonego rozporządzeniem Rady Ministrów.

4. Koszty usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej ponosi świadczeniobiorca.

5. Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej obejmują w szczególności:

1) przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu posiłku, a także jego dostarczenie z punktów gastronomicznych,

2) sprawienie niezbędnych zakupów,

3) palenie w piecu kuchennym i C.O.,

4) pomoc w spożywaniu posiłków, w toalecie, w poruszaniu się,

5) sprzątanie, prasowanie i pranie,

6) umawianie wizyt lekarskich, pomoc w dostaniu się do placówek służby zdrowia, podawanie leków, pielęgnacja zalecona przez lekarza,

7) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

8) zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktów z otoczeniem,

9) inne czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania podopiecznego i jego gospodarstwa domowego.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczeniami przyznawanymi w drodze decyzji administracyjnej, określającej miejsce, okres i zakres świadczenia usług w zależności od stanu zdrowia podopiecznego oraz wysokość odpłatności i zasady wnoszenia opłat lub stwierdzenie, iż świadczenie przyznano bezpłatnie.

2. W decyzji o przyznaniu świadczenia w formie powyższych usług, określa się wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca albo stwierdza się że przyznano je nieodpłatnie.

3. Odpłatność za usługi opiekuńcze powinna być dokonana przez świadczeniobiorcę do dnia 15 - tego każdego miesiąca na podstawie decyzji wystawionej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za dany miesiąc.

4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie na podstawie sporządzonej kalkulacji zatwierdzonej przez Wójta Gminy Lubiszyn.

§ 5. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 9 złotych.

2. W zależności od dochodów osoby ubiegającej się o usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa się:

Do 542,00 zł. - usługi bezpłatne

% kryterium dochodowego

wysokość dochodu na osobę w rodzinie

osoby samotne

osoby w rodzinie

101% - 150%

547,42 - 813,00

10%

20%

151% - 200%

818,42 - 1084,00

20%

40%

201% - 250%

1089,42 - 1355,00

30%

60%

251% - 300%

1360,42 - 1626,00

50%

80%

301% - 350%

1631,42 - 1897,00

80%

100%

powyżej 350%

1897,00

100%

100%

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłyby skutki udzielanej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie może zwolnić podopiecznego z odpłatności całkowicie lub częściowo.

2. Zwolnienie od opłat może być zastosowane w szczególności ze względu na:

1) udokumentowanie faktu ponoszenia znacznych miesięcznych wydatków na leki, środki higieniczne lub opłaty za leczenie,

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodków wsparcia i wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo - rehabilitacyjnych,

3) występowanie w rodzinie więcej niż jednej osoby wymagającej pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy w Lubiszynie Nr XXV/203/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi, trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Terlecki


Uzasadnienie

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Ustala się odpłatność za usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ust. 3,4 ustawy o pomocy społecznej, wysokość odpłatności i zasady wnoszenia opłat lub stwierdzenie, iż świadczenie przyznano bezpłatnie, określa się na podstawie dochodu na osobę w rodzinie. Zwalnia się całkowicie od odpłatności za usługi opiekuńcze osoby, o których mowa w § 1 ust. 2, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w ust. 1 zwracają wydatki za usługi na ogólnych zasadach według przedstawionej w Uchwale tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze. Proponujemy zmianę odpłatności, gdyż od 2008 r. nie uległa ona zmianie tj. 100% = 9 zł za jedną godzinę usług. Decyzje swą motywujemy tym, iż dochody podopiecznych w tym okresie uległy licznym rewaloryzacjom i podwyżkom, a odpłatność w dalszym ciągu pozostawała na tym samym poziomie. Ustawodawca zmienił także kryteria dochodowe i wysokość zasiłku stałego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »