| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Oprócz zwolnień wymienionych w art. 7 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby działalności ochrony przeciwpożarowej, związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy oraz ogólnodostępne hale i sale sportowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Tracą moc uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub 2012 poz. 1955), Nr XVII/140/2012 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (dz. Urz. Woj. Lub. 2012 poz. 2382) oraz Nr V/32/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. 2015 poz. 1065).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Dunajska


Uzasadnienie

Poniższa tabela zawiera porównanie stawek dotychczas obowiązujących, proponowanych na 2016 rok oraz maksymalnych.

Lp.

Przedmiot opodatkowania

Stawka obowiązu- jąca w latach 2013 -2015

Stawka przyjmo- wana na 2016

Stawka maksy-malna na 2016

Wzrost

I

OD GRUNTÓW

1

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,62

0,72

0,89

16,13%

2.

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,51

4,58

4,58

max

3

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

0,28

0,30

0,47

7,14%

II

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

1

Mieszkalnych

0,69

0,72

0,75

4,35%

2

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

17,57

19,00

22,86

8,14%

3

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65

10,68

10,68

max

4

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,63

4,65

4,65

max

5

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4

4,04

7,68

1,00%

III

Od budowli zwianych z działalnością gospodarczą

2%

2%

2%

-

Proponowane stawki podatku od nieruchomości są niższe od stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r.

Zwiększenie stawek podatku do zaproponowanej wysokości spowoduje szacunkowo wzrost podatku od nieruchomości o kwotę 72 000zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »