Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 31/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

z dnia 2 czerwca 2010r.

w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego - Wybitnego Leśnika"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego - Wybitnego Leśnika", zwany dalej rezerwatem, stanowi obszar lasu o łącznej powierzchni 58,39 ha, położony w gminie Sędziejowice, w powiecie łaskim.

§ 2. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Kolumna na lata 2006 - 2015, na terenie leśnictwa Sędziejowice, obrębu Kolumna jako oddziały: 328 d, f, i, j, k, ~c, ~d, 329 d, f, ~c, ~d, ~f, ~h, 331 b, c, d, f, g, h, ~a, ~b. ~c, ~d, ~f, 332 a, b, c, d, f, g, ~b, ~c, ~d, 333 b, d, f, g, ~a, ~b, ~g, 335 a, ~a, ~f.

§ 3. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemu leśnego z udziałem jodły przy północnej granicy zasięgu z licznymi pomnikowymi okazami dębów, jodeł i sosen.

§ 4. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:

1)rodzaj - leśny (L) ;

2)ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

typ - fitocenotyczny (PFi) ,

podtyp - zbiorowisk leśnych (zl) ;

3)ze względu na główny typ ekosystemów:

typ - leśny i borowy (EL) ,

podtyp - lasów nizinnych (lni) .

§ 5. Sprawowanie nadzoru nad rezerwatem powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Łodzi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 1).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi


Kazimierz Perek

1) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. nr 38, poz. 273) zmienionym rozporządzeniem Nr 36/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Łaskie" (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 243 poz. 2247), tracącym moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe