| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/152/2010 Rady Gminy Czastary

z dnia 18 sierpnia 2010r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum w Gminie Czastary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 106, poz. 675)

Rada Gminy w Czastarach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Czastary wydziela się corocznie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum w Gminie Czastary.

2. Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Czastary i uczęszczającym do gimnazjum i szkół podstawowych.

3. Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III szkół podstawowych.

4. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Czastary w formie zarządzenia.

§ 2. Celem stypendium jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami.

§ 3. 1. Stypendia przyznaje się raz w roku, na zakończenie roku szkolnego.

2. Wysokość stypendium wynosi 200 zł.

3. Uczeń, który otrzymał stypendium może być ponownie do niego zgłoszony w latach następnych tylko na podstawie osiągnięć uzyskanych w okresie po przyznaniu poprzedniego stypendium.

§ 4. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Galiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/152/2010
Rady Gminy Czastary
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

1) kandydaci do stypendium zgłaszani są przez dyrektorów szkół lub rady pedagogiczne szkół, których są uczniami;

2) stypendium może być przyznane uczniowi, który:

a) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,

b) uzyskał co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania,

c) przestrzegał wszystkich obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły,

d) uzyskał średnią ocen za rok szkolny co najmniej 5,00 - w przypadku ucznia gimnazjum, 5,20 - w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub zdobył minimum III miejsce w konkursach i olimpiadach w klasyfikacji indywidualnej o zasięgu co najmniej wojewódzkim;

3) stypendia przyznawane są po ukończonym roku szkolnym i wypłacane w terminie 14 dni od otrzymania przez dyrektora szkoły zgłaszającej ucznia do stypendium, zarządzenia Wójta Gminy Czastary;

4) wnioski o stypendia składane są do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym;

5) wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29, 98-410 Czastary;

6) otrzymanie stypendium nie pozbawia ucznia możliwości ubiegania się o inne stypendium;

7) nabór wniosków o przyznanie stypendiów będzie prowadzony począwszy od roku szkolnego 2010/2011.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/152/2010
Rady Gminy Czastary
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »