| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Nowosolna

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna, obejmującego części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) oraz w związku z uchwałą Nr XLV/242/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, obejmującego części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Zakres spraw regulowanych uchwałą i objaśnienie użytych w uchwale określeń

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwaną dalej planem, obejmującą obszary określone w załączniku graficznym nr 1 do uchwały Nr XLV/242/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, obejmującego części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka.

2. Granice obszarów objętych planem, o których mowa w ust. 1, pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

4. Integralną częścią planu są:

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna - stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik nr 3.

5. Stwierdza się zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest podniesienie poziomu warunków życia mieszkańców poprzez:

1) tworzenie warunków dla realizacji zabudowy mieszkaniowej.

2) ustalenia mające na celu poprawę ładu przestrzennego;

3) ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia i rysunek planu, będące przedmiotem niniejszej uchwały, określone w § 1 uchwały;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki wykonane na mapie w skali 1:1000, określone w § 1 ust. 2 uchwały;

4) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru ograniczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem określającym przeznaczenie i zasady zagospodarowania, oznaczoną według zasad określonych w § 5 uchwały;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które jest dominujące na danym terenie;

6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ustalony rodzaj przeznaczenia, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w uchwale, w ilości nie większej niż 40 % powierzchni działki;

7) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym i różnej funkcji, ustaloną niniejszym planem;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować budynek, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię zabudowy na głębokość 1,2 m: schodów zewnętrznych, balkonów, tarasów, wykuszy, windy dla osób niepełnosprawnych, podjazdów dla wózków;

9) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego w rozumieniu przepisów szczególnych;

10) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na działce budowlanej, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

11) wysokości budynku - należy przez to rozumieć wysokość obliczoną według zasad określonych w przepisach szczególnych;

12) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

13) uciążliwości niewykraczającej poza lokal - należy przez to rozumieć szczególny przypadek, w którym występujące formy uciążliwości działań gospodarczych mogą być jednoznacznie pomierzone, a ich skutki w udokumentowany sposób neutralizowane w obrębie granic lokalu.

§ 4. 1. W planie ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy,

b) gabaryty obiektów,

c) procentowy udział powierzchni zabudowy;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

5) szczegółowe zasady podziału nieruchomości;

6) warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;

8) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

9) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W planie nie określa się pozostałych ustaleń zawartych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - z uwagi na ich niewystępowanie.

§ 5. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 (załącznik nr 1) obowiązuje w zakresie:

1) granic obszaru objętego planem;

2) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o jednorodnym bądź różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy;

4) przebiegu linii elektroenergetycznych wraz ze strefą bezpieczeństwa.

2. Inne oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

3. Formy przeznaczenia i zagospodarowania wyznaczonych terenów oznacza się na rysunkach planu symbolami literowymi.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów

§ 6. Ustala się następujące symbole określające w planie podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania terenów:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) KDD - teren drogi dojazdowej;

3) KDL - teren drogi lokalnej (fragment).

§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej - ustala się:

1) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z obowiązkiem traktowania ich jako frontowych linii zabudowy;

2) dopuszczenie sytuowania jednego budynku mieszkalnego na działce;

3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych (nie dotyczy obiektów związanych z prowadzeniem prac budowlanych);

4) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków takich materiałów jak okładziny z tworzyw sztucznych (siding), stłuczka szklana itp.;

5) zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach z prefabrykowanych elementów betonowych, ogrodzeń z tworzyw sztucznych bądź z pełnej blachy lub innych nieharmonizujących z otoczeniem elementów, zalecana realizacja ogrodzeń jako płotów ze sztachet drewnianych, ogrodzeń z siatki, ogrodzeń kutych itp. o maksymalnej wysokości 1,70 m;

6) możliwość stosowania w ogrodzeniach pełnej podmurówki o wysokości maksymalnej 0,50 m liczonej od poziomu terenu;

7) w zakresie lokalizacji reklam i elementów identyfikacji wizualnej, możliwość lokalizacji wolnostojących elementów informacyjnych, o powierzchni nie większej niż 5,00 m 2 .

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej - ustala się:

1) nakaz utrzymania określonego w planie udziału powierzchni biologicznie czynnej;

2) zakaz odprowadzania zanieczyszczonych wód i ścieków do gruntu;

3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów szczególnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN zalicza się do terenów chronionych akustycznie - "pod zabudowę mieszkaniową" w rozumieniu przepisów szczególnych.

§ 9. 1. Obszar objęty planem położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, objętego Planem Ochrony ustanowionym Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 5/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 231 poz. 2162) oraz ustaleń uchwały Nr LV/1545/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania formy prawnej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 165 poz. 1359) i obejmuje tereny intensywnego osadnictwa i zurbanizowane, dla których szczegółowe zasady zagospodarowania określone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. W obszarze objętym planem brak jest terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala się:

1) jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej;

2) jako przeznaczenie uzupełniające - budynki garażowe i gospodarcze towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, oraz usługi o uciążliwości niewykraczającej poza granice lokalu;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy - 9,0 m w najwyższym punkcie kalenicy, ograniczenie wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem kondygnacji podziemnej - budynek piętrowy, w tym poddasze użytkowe, oraz maksymalna odległość okapu od poziomu terenu - 6,0 m,

b) dachy dwu- lub czterospadowe o szerokich okapach i kącie nachylenia od 35 stopni do 45 stopni, obowiązuje pokrycie dachów w kolorze naturalnym z materiałów ceramicznych lub w kolorach ciemnoczerwonych bądź ciemnobrązowych,

c) realizacje elewacji z użyciem nie więcej niż dwóch różnych materiałów wykończeniowych lub kolorów do malowania elewacji zewnętrznych,

d) malowanie elewacji zewnętrznych w jasnych, pastelowych odcieniach: beżu, brązu, żółci,

e) zaleca się nierozdrabnianie podziałów elewacyjnych,

f) forma architektoniczna projektowanych budynków powinna nawiązywać do miejscowych i regionalnych tradycji budownictwa,

g) obowiązuje lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego lub integralnie z nim związanych, bądź w formie wolnostojącej, pod warunkiem, że będą one zblokowane z zabudową o podobnym przeznaczeniu znajdującą się na działce sąsiada,

h) dopuszcza się lokalizację garaży lub obiektów gospodarczych na działce jedynie jako jednokondygnacyjnych bez poddasza użytkowego, maksymalna powierzchnia zabudowy garażu - 40 m 2 , budynku gospodarczego - 40 m 2 ,

i) dopuszcza się lokalizację usług w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, bądź jako obiektu parterowego tworzącego z nim całość architektoniczną,

j) jako powierzchnię biologicznie czynną minimum 70 % powierzchni działki, oraz 20 % powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy;

4) realizacja zabudowy w oparciu o istniejące podziały, z możliwością podziałów nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu, który w tym zakresie obowiązuje z dokładnością ± 10 %;

5) dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów istniejących, zgodnie z ustaleniami jak dla nowej zabudowy;

6) obsługę komunikacyjną terenu z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD, oraz przy braku innej dostępności z drogi KDL;

7) zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie może przekraczać granice działki, na której są zlokalizowane;

8) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na działce.

§ 11. Dla terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD i KDL ustala się:

1) dla terenu KDD: przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji, klasa drogi dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m; przeznaczenie uzupełniające - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, chodniki;

2) dla terenu KDL: przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji - poszerzenie istniejącej drogi w granicach objętych planem o 5,0 m, klasa drogi lokalna; przeznaczenie uzupełniające - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, chodniki.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 12. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu;

2) jako docelowe uznaje się podłączenie obiektów zaopatrywanych w wodę do sieci kanalizacyjnej;

3) do czasu realizacji kanalizacji gminnej dopuszcza się:

a) odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych pod warunkiem zabezpieczenia wywozu nagromadzonych nieczystości do najbliższego punktu zlewnego,

b) stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 13. W zakresie odprowadzania wód deszczowych - ustala się powierzchniowe odwodnienie, przy zagospodarowaniu wód opadowych w miejscu ich powstania.

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawę wody do poszczególnych odbiorców za pośrednictwem indywidualnych przyłączy z sieci wodociągowej położonej w drogach okalających, oraz projektowanej w drodze KDD, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) przy rozbudowie sieci wodociągowej konieczność uwzględnienia wymogów przeciwpożarowych, szczególnie w zakresie hydrantów zewnętrznych.

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawę gazu do poszczególnych odbiorców poprzez rozbudowę sieci w drodze KDD, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) do czasu pełnej realizacji sieci gazu przewodowego, zaopatrzenie indywidualne z butli lub zbiorników indywidualnych.

§ 16. W zakresie ogrzewania ustala się:

1) stosowanie w lokalnych i indywidualnych źródłach ciepła paliw ekologicznych, takich jak: olej opałowy niskosiarkowy, gaz płynny, energia elektryczna, gaz ziemny przewodowy (w miarę postępu gazyfikacji) oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz innych nośników spalanych w urządzeniach o wysokim poziomie efektywności i czystości emisji;

2) możliwość stosowania tradycyjnych kotłów węglowych na paliwo stałe, posiadających wymagane przepisami atesty, względnie świadectwa dopuszczenia do stosowania.

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zachowanie istniejących elementów systemu energetycznego w zakresie sieci niskiego napięcia;

2) budowę liniowych odcinków sieci elektroenergetycznej jako doziemnej ze stacji transformatorowych zlokalizowanych poza obszarem objętym planem;

3) ewentualna lokalizacja stacji transformatorowej na warunkach określonych przez właściwy zakład energetyczny.

§ 18. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) obowiązek zbiórki odpadów komunalnych stałych indywidualnie w miejscach wyznaczonych w obrębie każdej nieruchomości;

2) wywóz odpadów w systemie zorganizowanym przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze.

§ 19. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1) zaopatrzenie w łącza z sieci istniejącej w liniach rozgraniczających dróg;

2) obsługa abonentów za pośrednictwem indywidualnych podłączeń stacjonarnych i aktywacji telefonów komórkowych na warunkach określonych przez operatorów sieci i systemów.

Rozdział 5.
Ustalenia końcowe

§ 20. 1. Dla terenu MN w części nowoutworzonych działek budowlanych ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 15 %.

2. Na pozostałych terenach wzrost wartości nieruchomości, w wyniku uchwalenia planu, nie występuje.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Nowosolna


Janina Wlazło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu zmiany planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi, Rada Gminy Nowosolna nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Nowosolna rozstrzyga, co następuje:

W oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalania planu miejscowego" ustala się:

Zakres inwestycji:

1.1. Wykup gruntów pod teren drogi KDD i poszerzenie KDL 100 150 zł

1.2. Koszty budowy dróg 488 732 zł

Źródła finansowania: budżet gminy wraz z możliwością wykorzystania środków pomocowych i funduszy strukturalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »