| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/95/11 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 oraz Nr 117, poz. 679 ) oraz art. 40 ust. 1 oraz ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115; zm.: Nr 23, poz.136, Nr 192, poz.1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466 i z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Tomaszów Maz. w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) za zajęcie chodnika , zieleńca , pobocza oraz innych elementów pasa drogowego - 2,00 zł;

2) za zajęcie jezdni - 3,00 zł;

3) za zajęcie każdego z elementów pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł.

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń , o których mowa w § 1 pkt.2 :

1) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł;

2) obiekty i urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej lub wodociągowej - 22,00 zł;

3) inne urządzenia infrastruktury technicznej i pozostałe obiekty budowlane - 100,00 zł.

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej w celu , o którym mowa w § 1 pkt. 3:

1) za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego w tym handlowego lub usługowego - 0,50 zł;

2) za 1m2 powierzchni reklamy:

- jednostronnej - 2,00 zł,

- dwustronnej - 3,00 zł.

§ 5. Ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu , o którym mowa w § 1 pkt. 4 - 2,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Pierścińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »