| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Łowicza; Wójta Gminy Nieborów

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie współdziałania Gminy Miasto Łowicz z Gminą Nieborów w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Nieborów

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr III/34/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicz z Gminą Nieborów w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Nieborów oraz Uchwałę Nr XXXII/144/08 Rady Gminy Nieborów z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współdziałania Gminy Nieborów z Gminą Miasto Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Nieborów zostaje zawarte w dnia 5 stycznia 2012 r. Porozumienie Międzygminne, zwane dalej "Porozumieniem", pomiędzy:

Gminą Miasta Łowicza z siedzibą w Łowiczu ul. Stary Rynek 1 (NIP: 834-00-06-833) reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Arkadiusza Podsędka zwaną dalej "Miastem",

a

Gminą Nieborów z siedzibą w Nieborowie Al. Legionów Polskich 26 (NIP: 834-10-17-678) reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Nieborów - Andrzeja Werle

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Renaty Sobczak zwaną dalej "Gminą".

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie Miasta z Gminą w zakresie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy.

§ 2. 1. Zadanie będzie realizowane przez przedszkola prowadzone przez Miasto.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia nie może spowodować zmian organizacyjnych w placówkach wychowania przedszkolnego Miasta.

§ 3. 1. Działając w trybie art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), Gmina udziela Miastu dotacji celowej w wysokości 5.456,00 złotych (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) na realizację zadania w okresie styczeń - sierpień 2012.

2. Dotacja celowa zostaje udzielona na sfinansowanie zadania określonego w § 1 porozumienia wykonywanego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

3. Kwota dotacji celowej w wysokości określonej w ust.1 zostanie przekazana jednorazowo przez Gminę na rachunek bankowy Miasta: Kredyt Bank Nr 89 1500 1689 1216 8005 0166 0000, w terminie do 29 lutego 2012 r.

4. Miesięczna kwota dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci - mieszkańców Gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto i planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu.


5. Miesięczny średni koszt utrzymania jednego dziecka podlegający zwrotowi przez Gminę w 2012 roku wynosi 682,00 zł.

6. Za miesiące lipiec - sierpień liczba dzieci - mieszkańców Gminy będzie ustalona jako średnia z okresu styczeń - czerwiec 2012 r.

7. Miasto zobowiązuje się do udostępniania - na wniosek Gminy dokumentacji potwierdzającej pobyt dzieci w przedszkolach.

§ 4. 1. Miasto zobowiązuje się do wydatkowania udzielonej dotacji celowej wyłącznie na realizację zadań objętych zakresem Porozumienia.

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane listy dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli.

3. Dotację określoną w § 3 ust. 1 Porozumienia Miasto jest zobowiązane wykorzystać do dnia 31.08.2012 r. Dotację niewykorzystaną do tego terminu, w całości lub w części, Miasto jest zobowiązane zwrócić w terminie do dnia 15.09.2012 r. na rachunek bankowy Gminy: Nr 60 9288 1066 1144 7148 2000 0010.

§ 5. 1. Porozumienie Gminy i Miasta może być rozwiązane na mocy Porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają to współdziałanie.

2. W przypadku przerwania współdziałania skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w odrębnym Porozumieniu.

3. W przypadku konieczności zmiany wysokości dotacji na realizację zadania w trakcie roku budżetowego spowodowanej zwiększoną lub zmniejszoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli wysokość środków określonych w § 3 ust. 1 ulegnie odpowiednio zmianie, począwszy od daty ustalenia nowej liczby dzieci.

§ 6. 1. Miasto na każde żądanie Gminy udziela niezbędnych informacji z zakresu realizacji porozumienia.

2. Gmina współdziała i udziela niezbędnej pomocy Miastu w trakcie realizacji porozumienia.

§ 7. 1. Dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia przekazania dotacji przez Gminę na rachunek bankowy Gminy.

2. Dotację pobraną nienależnie, Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji na rachunek bankowy Gminy.

3. Zwrotowi podlega ta część dotacji celowej, która została niewykorzystana, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

§ 8. 1. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację porozumienia są:

- ze strony Gminy: Renata Florczak - Kierownik GZEAS

- ze strony Miasta: Joanna Mostowska - Dyrektor ZOPM

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację Porozumienia są:

- ze strony Gminy: Renata Sobczak - skarbnik Gminy

- ze strony Miasta: Arkadiusz Podsędek - skarbnik Miasta

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.).

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.


§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 12. Porozumienie zostało spisane w sześciu egzemplarzach po 3 dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Nieborów


Andrzej Werle

Burmistrz Miasta Łowicza


Krzysztof Jan Kaliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »