| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 103/12 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Statucie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 1208/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Warcie wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 2014/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr 57/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2012 r. wprowadza następujące zmiany:

1) § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami opieki zdrowotnej w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej, szpitalnej, opiekuńczo - leczniczej oraz pielęgnacyjno - opiekuńczej";

2) § 5 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

"promocja i sprzedaż usług medycznych osobom oraz jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w pkt. 1, 2, 3";

3) w Załączniku Nr 1 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie dokonuje zmian polegających na utworzeniu w dziale I. Szpital w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3 następujących komórek organizacyjnych:

a) "Zespół leczenia środowiskowego",

b) "Zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży",

c) komórki organizacyjne, o których mowa wyżej, otrzymują odpowiednio oznaczenia punktów 24 i 25;

4) w Załączniku Nr 2 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie dokonuje zmian polegających na:

a) dodaniu nowej komórki organizacyjnej pod nazwą "Zespół leczenia środowiskowego",

b) dodaniu nowej komórki organizacyjnej pod nazwą "Zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży".

2. Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie, stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Artur Bagieński


Członek Zarządu


Marcin Bugajski


Członek Zarządu


Dariusz Klimczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/12
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Struktura Organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu.

I. Szpital w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

2) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

3) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

4) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

5) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

6) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

7) Oddział Leczenia Uzależnień;

8) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych;

9) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej;

10) Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży;

11) Ośrodek Terapii Zajęciowej;

12) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

13) Poradnia Leczenia Uzależnień;

14) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin;

15) Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży;

16) Pracownia do Elektrowstrząsów;

17) Pracownia Fizjoterapii;

18) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy;

19) Izba Przyjęć;

20) Dział Żywienia;

21) Laboratorium;

22) Apteka;

23) Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia;

24) Zespół leczenia środowiskowego;

25) Zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży.

II. Komórki organizacyjne o charakterze nie medycznym - działy pionu ekonomiczno -administracyjnego i technicznego oraz samodzielne stanowiska pracy:

1) Dyrektor;

2) Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa;

3) Główny księgowy;

4) Przełożona pielęgniarek;

5) Kancelaria/Sekretariat;

6) Dział Ekonomiczno - Finansowy;

7) Dział Organizacji i Zarządzania Personelem;

8) Dział Eksploatacyjno - Techniczny;

9) Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia;

10) Dział Statystyki Medycznej, Dokumentacji i Rejestracji Chorych;

11) Inspektor do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz spraw Przeciwpożarowych;

12) Inspektor do Spraw Obronnych;

13) Radca Prawny;

14) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 103/12
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Schemat Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie, który stanowi Załącznik Nr 2 do Statutu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »