| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Lubochnia

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Lubochni

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Lubochni, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Majchrowski


Załącznik do Uchwały Nr XIX/109/12
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 15 lutego 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W LUBOCHNI

§ 1. 1. Kompleks sportowy "Moje Boisko - ORLIK 2012", jest własnością Gminy Lubochnia i służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.

2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej Zarządcą jest Gmina Lubochnia.

3. Zajęcia na obiekcie organizuje Animator Sportu.

§ 2. 1. Obiekt jest ogólnodostępny.

2. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

3. Obiekt jest czynny w następujących godzinach:

1) poniedziałek - piątek 8 00 -16 00 , z pierwszeństwem dla planowanych zajęć wychowania fizycznego w szkołach Gminy Lubochnia; 16 00 -21 00 dla wszystkich chętnych, zgodnie z oddzielnym harmonogramem na dany miesiąc;

2) sobota - niedziela 15 00 -21 00 dla wszystkich chętnych chcących korzystać z obiektu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

4. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny czas i harmonogram korzystania z obiektu, przygotowany przez Animatora Sportu.

5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, Animator Sportu może zabronić korzystania z obiektu.

6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w ust. 3, koordynuje pełniący dyżur Animator Sportu.

7. Osoby korzystające z obiektu, obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez Animatora Sportu. W przypadku grup zorganizowanych, każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu u Animatora Sportu.

9. Osoby przebywające na boiskach, mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

10. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania, odbywa się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Warunkiem korzystania z obiektu, jest posiadanie stroju sportowego oraz odpowiedniego obuwia sportowego tj. obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk, zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się:

1) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;

2) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych i metalowych;

3) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

4) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.;

5) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

6) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

7) zaśmiecania;

8) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

9) zakłócania porządku i używanie słów wulgarnych;

10) wprowadzania zwierząt;

11) korzystania z boisk bez zgody Animatora Sportu.

13. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami ust. 11 i 12 korzystania z boisk, podejmuje Animator Sportu, który w zależności od sytuacji, może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

3) nakazać opuszczenia terenu boisk.

§ 3. Korzystający z boisk, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Animatorowi Sportu lub administratorowi obiektu, wszelkich uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach lub powstałych w bieżącym użytkowaniu.

§ 4. Każdorazowo prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, Animator Sportu, trener środowiskowy, inna osoba), jest zobowiązany powiadomić administratora, o każdym zaistniałym wypadku lub poważnej kontuzji ćwiczącego.

§ 5. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach ( Kodeks cywilny i Kodeks karny).

§ 6. 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie użytkowników pozostawione na obiekcie oraz za przedmioty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

§ 7. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag Animatora Sportu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »