| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunaskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r oku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690 )

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piotrkowskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/243/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim oraz zmieniająca ją uchwała Nr XXXV/267/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od nia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim


Ireneusz Czerwiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/12
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 15 lutego 2012 r.

Statut

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, zwane dalej "Centrum" działa
w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ;

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ;

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,
poz. 887 ze zm. );

5) uchwały Nr IV/21/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim;

6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Centrum jest samodzielną jednostką budżetową realizującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

2. Siedzibą Centrum jest Piotrków Trybunalski.

3. Centrum obejmuje swoim działaniem teren powiatu piotrkowskiego.

§ 3. 1. Misją stałą Centrum jest kompleksowa opieka nad dzieckiem i rodziną, rehabilitacja i integracja społeczna oraz wsparcie osób niepełnosprawnych.

2. Zadania Centrum obejmują w szczególności:

1) realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej;

2) realizację zadań pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej należącej do powiatu;

3) realizację zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

5) realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

6) realizację zadań powiatu wynikających z innych ustaw.

§ 4. Centrum realizując zadania współpracuje z lokalnymi instytucjami, organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, zwiazkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 5. 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Piotrkowskiego.

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum.

4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

2) gospodarowanie środkami budżetowymi w sposób celowy i oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiazań;

3) współpraca z sądem opiekuńczym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej;

4) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

5) składanie Radzie i Zarządowi Powiatu Piotrkowskiego corocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej.

5. Szczegółową organizację Centrum, zasady funkcjonowania, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

§ 6. Centrum w imieniu starosty sprawuje nadzór nad domem pomocy społecznej.

§ 7. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa powiatu zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

2. Centrum posiada wyodrębnione rachunki bankowe:

a) rachunek bieżący podstawowy,

b) rachunki pomocnicze.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetu Rady Powiatu.

4. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.

5. Dyrektor Centrum może, w celu ralizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne w wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

§ 8. Działalność Centrum finansowana jest z budżetu powiatu w ramach zadań własnych powiatu
z zakresu pomocy społecznej oraz dotacji celowych przyznawanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, na realizację zadań zleconych powiatowi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »