| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie gminy Rzgów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) w związku z art. 80 ust. 1-4 i art. 90 ust.1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 , Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009r., Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705, z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dotacje z budżetu Gminy Rzgów, zwanej dalej "organem dotującym", przysługują na każdego ucznia następującym podmiotom, zwanymi dalej "podmiotami dotowanymi":

1) publicznym przedszkolom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych w budżecie Gminy Rzgów na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rzgów, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rzgów;

2) innym publicznym formom wychowania przedszkolnego niezaliczanym do sektora finansów publicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 i z 2011 r. Nr 143, poz. 839), w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rzgów, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rzgów;

3) niepublicznym przedszkolom w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Rzgów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rzgów;

4) innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w §1 pkt 2 w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rzgów, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rzgów.

§ 2. Środki finansowane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane przez Gminę Rzgów, przeznacza się na podwyższenie wysokości dotacji, o których mowa w §1, dla podmiotów dotowanych, których dotyczy wniosek.

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji podmiotom dotowanym, o których mowa w §1 pkt 3 i 4 jest przedstawienie przez osobę prowadzącą podmiot dotowany informacji o planowanej liczbie uczniów. Informację składa się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej podmiot dotowany złożony w Urzędzie Miejskim w Rzgowie do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do:

1) składania w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca. Informacja ta winna być sporządzona i przekazana w wersji drukowanej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 niniejszej uchwały;

2) prowadzenia dokumentacji zawierającej aktualne informacje o liczbie uczniów;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji;

4) zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian w statucie podmiotu dotowanego oraz zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 5. Kwoty dotacji będą przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów wykazywanej przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w §4 pkt 1.

§ 6. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotów, o których mowa w §1 pkt 1-4.

§ 7. 1. Dotacje, których wysokość uzależniona jest od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rzgów, do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości finansowego standardu "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, ustalane są na podstawie wysokości standardu finansowego "A" obowiązującego w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

2. W miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości finansowego standardu "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielania dotacji, dokonuje się wyrównywania kwot dotacji ustalonej zgodnie z ust.1.

§ 8. 1. W odniesieniu do podmiotów, dla których wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości ustalonych w budżecie Gminy Rzgów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku udzielenia dotacji, dokonuje się weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust.1, że wysokość udzielonej dotacji była niższa, niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Rzgów za rok udzielenia dotacji, wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rzgów, w terminie do 31 maja następuje wyrównanie brakującej kwoty dotacji.

3. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust.1, że wysokość udzielonej dotacji była wyższa, niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Rzgów za rok udzielenia dotacji, wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rzgów, osoba prowadząca podmiot dotowany dokonuje zwrotu nadwyżki kwoty otrzymanej dotacji, najpóźniej do dnia 31 maja.

§ 9. Dotacje, o których mowa w §1 są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań podmiotu dotowanego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących podmiotu dotowanego.

§ 10. 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany przedstawia kwartalne rozliczenia z otrzymanych dotacji do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2. Wzór rozliczenia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

§ 12. Kwotę dotacji należy wykorzystać do dnia 31 grudnia każdego roku, na który została przyznana.

§ 13. Kwotę dotacji niewykorzystaną należy zwrócić do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia zaprzestania prowadzenia zadania, o którym mowa w § 9 uchwały.

§ 14. 1. PracownicyUrzędu Miejskiego w Rzgowie, zwani dalej kontrolującymi, mogą dokonywać kontroli w podmiotach dotowanych,w zakresie:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w §4 pkt 1;

2) prawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie zasadami określonymi w art. 80 ust.3d oraz art.90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na podstawie oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji.

2. Kontrolujący mają prawo wstępu do placówek, o których mowa w §1 pkt 1-4 oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego, w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

§ 15. 1. Kontrolę, o której mowa w §14 przeprowadzają kontrolujący na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia.

2. Obowiązkiem osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą, jest zapewnienie kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,w szczególności:

1) przedstawienia żądanych dokumentów objętych zakresem kontroli;

2) terminowego udzielania wyjaśnień oraz składania oświadczeń, w tym przez osoby upoważnione przez osobę prowadzącą podmiot dotowany;

3) umożliwienie dokonania oględzin miejsca siedziby oraz miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych podmiotu dotowanego.

3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawiają w protokole kontroli sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4. Protokół podpisują kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany lub osoba przez nią upoważniona.

5. Osobie prowadzącej podmiot dotowany przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i uwag do protokołu, w terminie trzech dni od daty podpisania protokołu.

§ 16. 1. W razie stwierdzenia przez kontrolujących nieprawidłowości, kontrolujący przygotowują wystąpienie pokontrolne, w którym informują osobę prowadzącą o stwierdzonych nieprawidłowościach.

2. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Burmistrz Rzgowa.

3. Osoba prowadząca podmiot dotowany objęty kontrolą, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolujących o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie


Marek Bartoszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/169/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 marca 2012 r.

Rzgów, dnia.........................................

INFORMACJA O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW
NA ROK......................

1. Pełna nazwa i adres podmiotu dotowanego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Planowana liczba uczniów..................................................................................................................

a) W tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych:....................................................................

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby prowadzącej

Termin złożenia do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/169/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 marca 2012 r.

Rzgów, dnia......................................

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

NA ROK.....................

1. Pełna nazwa i adres podmiotu dotowanego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Numer NIP podmiotu dotowanego:....................................................................................................

4. Numer REGON podmiotu dotowanego:.............................................................................................

5. Typ i rodzaj podmiotu dotowanego:....................................................................................................

6. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

...............................................................................................................................................................

7. Numer i data wydania zezwolenia na założenie publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego:

................................................................................................................................................................

8. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na który ma być przekazywana dotacja:

................................................................................................................................................................

...........................................................

Pieczęć i podpis osoby prowadzącej

Termin złożenia do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji .


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/169/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 marca 2012 r.

Rzgów, dnia......................................

MIESIĘCZNA INFORMACJA
O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW

w roku...................za miesiąc.................................

1. Pełna nazwa i adres podmiotu dotowanego:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Aktualna liczba uczniów na pierwszy dzień w miesiącu......................................wynosi..................

4. W tym liczba uczniów niepełnosprawnych (zgodnie z danymi SIO)..................................................

5. Liczba uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów wynosi......................................................

6. Liczba uczniów zamieszkałych poza Gminą Rzgów wynosi..............................................................

(załączyć listę uczniów z podaniem adresu zamieszkania i nazwy gminy).

.

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby prowadzącej

Termin złożenia do 10 dnia każdego miesiąca.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/169/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 marca 2012 r.

Rzgów, dnia......................................

ROZLICZENIE DOTACJI
za............. kwartał.....................roku

1. Pełna nazwa i adres podmiotu dotowanego:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Kwota otrzymanej dotacji (narastająco od początku roku):................................................................

4. Faktyczna liczba uczniów:...................................................................................................................

(narastająco od początku roku, zgodnie z informacjami miesięcznymi)

5. Wykorzystanie otrzymanej dotacji:

Lp.

Rodzaj wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji

Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji(narastająco od początku roku)

1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Pochodne wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy)

3.

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii

4.

Zakup matreriałów i wyposażenia

5.

Pomoce naukowe i dydaktyczne

6.

Remonty

7.

Inne (wymienić jakie)

Razem:

Kwota niewykorzystanej dotacji razem:

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby prowadzącej

Termin składania do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »